Správa železnic – úvodní stránka   Portál provozování dráhy
Jméno:
Heslo:
 

Seznamy bezpečnostních rizik

V souladu s článkem 4 nařízení Komise (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé infrastruktury po získání osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti a subjekty odpovědné za údržbu (dále jen „Nařízení 1078/2012“) jsou dopravci i provozovatelé dráhy, včetně jejich smluvních dodavatelů, povinni zajistit prostřednictvím smluvních ujednání, aby si vzájemně vyměňovali veškeré významné informace týkající se bezpečnosti, které vzejdou z uplatňování procesu sledování stanoveného v Nařízení 1078/2012, a umožnili tak druhé straně přijmout nápravná opatření nezbytná k trvalému zajištění požadovaného výkonu železničního systému v oblasti bezpečnosti. Dále pak jsou dopravci nebo provozovatelé dráhy povinni v případě, že zjistí v důsledku uplatnění procesu sledování významné bezpečnostní riziko spojené s poruchami a konstrukčními vadami nebo selháním technického vybavení, včetně poruch a konstrukčních vad nebo selhání technického vybavení strukturálních subsystémů, podat o tomto riziku zprávu ostatním zúčastněným stranám, aby jim umožnili přijmout nápravná opatření nezbytná k trvalému zajištění požadovaného výkonu železničního systému v oblasti bezpečnosti.

Správa železnic zajišťuje naplnění výše uvedených ustanovení prostřednictvím Portálu provozování dráhy. Na tomto portálu je v části Provozování dráhy -> Legislativa a předpisy samostatná sekce „Seznamy bezpečnostních rizik“, prostřednictvím které si Správa železnic vyměňuje  se svými smluvními partnery (dopravci a provozovateli zaústěných drah) veškeré významné informace týkající se bezpečnosti, vzešlé z uplatňování procesu sledování stanoveného Nařízením 1078/2012. V části „Bezpečností rizika Správy železnic jako provozovatele dráhy“ je umístěn „Seznam základních bezpečnostních rizik při provozování dráhy celostátní a drah regionálních“. V části „Bezpečností rizika Správy železnic jako dopravce“ je „Seznam základních bezpečnostních rizik při provozování drážní dopravy“.

Pokud Správa železnic obdrží rizika od dopravce, smluvního partnera Správy železnic, umístí je na portál do části "Bezpečnostní rizika dopravců". V části „Bezpečnostní rizika ostatních provozovatelů dráhy“ budou umístěny seznamy rizik, které Správa železnic obdrží od provozovatelů zaústěných drah.

Rizika zasílají dopravci i provozovatelé dráhy na e-mail kunesovae@spravazeleznic.cz nebo kralovad@spravazeleznic.cz 

V dubnu 2024 zpracovala Správa železnic analýzu opakovaného vzniku mimořádných událostí (nedovolené jízdy drážního vozidla za návěstidlo zakazující jízdu). Jako výstup této analýzy poskytuje Správa železnic dopravcům přehled opakovaně se vyskytujících nedovolených jízd drážního vozidla za návěstidlo zakazující jízdu od počátku roku 2020 do 31. 03. 2024 přehledně zpracovaný v tabulce. Tabulka je obsahem dopisu č.j. 25346/2024-SŽ-GŘ-O18 Nedovolené jízdy drážního vozidla za návěstidlo zakazující jízdu, který je dostupný níže. Správa železnic zázověň žádá dopravce o sdělení, jaká bezpečnostní opatření jsou nebo budou dopravci přijata k usměrnění rizika „Nerespektování pokynů provozovatele dráhy“, které je pro Správu železnic a dopravce rizikem sdíleným (viz dopis níže).