Novinky
Změna fakturace sankcí za neuvolnění kolejí
08.07.2024 9:04:56

V souladu s platným Popisem zařízení služeb – Odstavné koleje (č. j. 16404/2019-SŽDC-GŘ-O11, kapitola 4.1.4) a v souladu s platným Prohlášením o dráze celostátní a dráhách regionálních 2024 (č. j. 81352/2022-SŽ-GŘ-O5, Příloha N) budou sankce za neuvolnění odstavných kolejí a sankce za neuvolnění kolejí se zvláštním režimem od 1. 7. 2024 (sankce za období 07/2024) fakturovány čtvrtletně. Předmětem fakturace je součet výše sankcí v jednotlivých měsících daného čtvrtletí. Pokud je vypočtená sankce za fakturované čtvrtletí nižší než 500 Kč, v daném čtvrtletí se sankce neuplatňuje. Seznam případů, kdy je uplatňována sankce, je přílohou faktury. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů.

Ing. Jiří Černý
04.07.2024 13:51:16

Vážení dopravci,

 

na Portálu provozování dráhy (Provozování dráhy/ETCS/Dokumenty) byl zveřejněn vnitřní předpis SŽ PPD-1/2022 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy pro ověřovací provoz systému ETCS ve znění změny č. 1 až 12 (dále jen „Pokyn“).

 

Pokyn nově definuje podmínky pro ověřovací provoz systému ETCS STOP. Jedná se zejména o povinnost, že při jízdě vozidla s aktivním ETCS na trati s traťovou částí ETCS STOP musí být na každé aktivní mobilní části ETCS, která nemá prokázánu kompatibilitu s traťovou částí ETCS STOP, provedeno vyloučení vlivu traťové části ETCS STOP na jízdu vozidla. V příloze C, která nově definuje seznam úseků s aktivovaným ETCS STOP, není v tuto chvíli žádný úsek uveden.

 

Dále změna Pokynu spočívá v rozšíření funkce RBC 20 na úsek Kolín (mimo) – Praha-Běchovice – Praha-Malešice (mimo) a to od 15.7.2024, kdy bude funkce této RBC obnovena. RBC 20 je uvedena v příloze A, a tedy pro tento úsek platí ustanovení Pokynu pro úseky ověřovacího provozu s dodatečnými provozními opatřeními.

 

Pokyn ve znění změny č. 1 až 12 je účinný od 4. července 2024 a naleznete ho zde.

 

Ing. Radek Dobiáš Ph.D. MBA

 

Michal Bára
01.07.2024 7:48:34

Dnem 1. července 2024 se zrušuje Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 5/2008 Provozní opatření k provozování drážního vozidla typu ER 20 (řada 223 D-VBG) čj. S47204/08-OŘ.

Michal Bára
Upozornění pro dopravce
26.06.2024 10:24:17

Dobrý den,

 

vzhledem k tomu, že od 1. července 2024 je za zajištění vozidel proti ujetí plně odpovědný dopravce, nelze mu jakoukoliv legislativou Správy železnic určovat, jak mají zaměstnanci dopravce zajišťovat vozidla proti ujetí.

Vzhledem k tomu, že k tomuto datumu nebudou v tomto duchu opraveny všechny ZDD, vydávám tento dopis, kterým se pro dopravce ruší platnost ustanovení článků v ZDD o zajištění vozidel proti ujetí (články, kterých se to týká jsou uvedeny v dopise).

 

Dále jsou zde uvedeny dokumenty, které se zrušují účinností SŽ PPD-01/2024 - Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy; Doplňující ustanovení k předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ a předpisu SŽ Z8 díl IV (prozatímní) pro tratě vybavené evropským vlakovým zabezpečovačem.

 

Odkaz na dopis je zde.

Marcela Štrinclová
20.05.2024 11:04:25

Vážení dopravci.

 

V průběhu července 2024 dojde z důvodu plánované realizaci DOZ k aktivaci traťové rádiové sítě radiodispečerské (SRD) v pásmu 450 MHz na kanálové skupině č. 66. takto:

  • trať 528B v obvodu ŽST Kladno
  • trať 528E v úseku Kladno – Kladno-Ostrovec

 

V průběhu října 2024 pak dojde ve stejném úseku (obvodu) k aktivaci traťové rádiové sítě GSM-R a provoz SRD bude ukončen.

 

O přesném termínu aktivace obou traťových rádiových sítí (včetně změny TTP) bude doprovod vlaků zpravován v souladu s DAP.

 

KOO Zdeněk Joza

Ing. Františka Berzkowitschová
TTR Kapacitní strategie 2027
07.05.2024 9:37:12

Vážení,

Správa železnic zveřejňuje k připomínkám návrh Kapacitní strategie TTR pro období platnosti JŘ 2027. Připomínky k dokumentu je možné uplatňovat do 31. května 2024.
Návrh kapacitní strategie je ke stažení zde. Podrobnější průvodní informace naleznete zde.

Ing. Richard Těhník

Ing. Michal Palán
02.04.2024 12:37:28

Aktualizace informace GSM-R

 

Vážení dopravci.

 

Plánovaná změna základního rádiového spojení na síť GSM-R na níže uvedených tratích je z původního termínu duben 2024 přesunuta na nový termín říjen 2024.

Nadále platí, že stávající traťová rádiová sít, tedy síť radiodispečerská (SRD) v pásmu 450 MHz, bude ke stejnému novému termínu vypnuta a její provoz bude natrvalo ukončen.

Změna se týká tratí:

  • trať 505C  Pardubice hl.n.- Jaroměř
  • trať 505B  Opatovice n.L.-Pohřebačka – Odb. Plačice
  • trať 505A  úsek Hradec Králové hl.n.- Praskačka

 

O případných změnách Vás budeme informovat.

 

KOO Zdeněk Joza

Ing. Františka Berzkowitschová
Technologie v cílovém bodě
13.09.2023 12:07:12

Vážení dopravci,

upozorňuji na nutnost při podání žádosti o kapacitu dráhy v režimu ad-hoc pečlivě vyplnit poznámku v cílovém bodě trasy, kterou sdělujete, jak budete s vlakem a jeho soupravou v cílové stanici dále nakládat. Tato informace je nezbytná pro řízení dopravy a plánování operativní technologie ve Vaší cílové železniční stanici. V případě, že Vámi poskytnutá informace bude nedostatečná, nebude žádost o přidělení kapacity dráhy moci být přijata ke zpracování.

Ing. Alexandr Vrtěl
ředitel odboru jízdního řádu

Karolína Černá
08.07.2022 14:38:14

Na PPD byl zveřejněn gestorský výklad O11 k zajišťování výhybek v logické výhybkové spojce při poruchách, čj. 44721/2022-SŽ-GŘ-O11. Dokument naleznete na odkazu zde.

David Spisar