Ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku pro JŘ 2019

Ceny za použití dráhy celostátní a regionálních drah provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, jízdou vlaku a podmínky jejich uplatnění

I. Všeobecné informace a podmínky stanovení ceny za použití dráhy jízdou vlaku

I.1. Všechny parametry cenového modelu pro výpočet cen za použití dráhy jízdou vlaku musí být v souladu se zásadami věcného usměrňování cen, stanovenými v platném výměru MF ČR.

I.2. V ceně za použití dráhy jízdou vlaku jsou v rozsahu věcného usměrnění kalkulovány náklady spojené s:

 • jízdou vlaku po traťových a staničních kolejích včetně nákladů na zabezpečení jízdy provozovaným zabezpečovacím zařízením a za umožnění použití zařízení pro distribuci elektrické trakční energie, odebírané hnacími vozidly závislé trakce (náklady na spotřebu trakční elektrické energie výši ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku neovlivňují),
 • organizací drážní dopravy včetně operativního řízení,
 • telekomunikačním spojením zaměstnanců provozovatele dráhy s obsluhou vlaku dopravce,
 • příjmem a poskytováním informací provozovatelem dráhy dopravcům při zajišťování jízdy vlaku,
 • zveřejněním předpisů, pokynů a pomůcek pro činnost dopravců dle smlouvy o provozování drážní dopravy (pouze datová, nikoliv tištěná forma).

I.3. Jízdou vlaku se pro účely stanovení ceny za použití dráhy rozumí i jízda jednotlivého kolejového vozidla, včetně speciálního hnacího vozidla, pokud je organizována jako jízda vlaku ve smyslu dopravních předpisů.

I.4. Parametry a aplikační podmínky cenového modelu pro výpočet cen za použití dráhy pro jízdu vlaku jsou závazné pro provozovatele dráhy (dále jen SŽDC) a pro všechny provozovatele drážní dopravy na železniční síti ve vlastnictví České republiky provozované SŽDC (dále jen dopravci).

I.5. Cenami se v kontextu této přílohy „C“ rozumějí ceny bez DPH.

 

II.  Cenový model

II.1 Výsledná cena za použití dráhy jízdou vlaku pro konkrétní vlak na trati dané kategorie se vypočítá podle následujícího cenového modelu:

C = L x Z x K x Px x S1 x S2

kde:

C =      cena za použití dráhy jízdou vlaku

L =      délka jízdy vlaku (viz článek II.2)

Z =      základní cena (viz článek II.3)

K =      koeficient kategorie tratě (viz článek II.4)

Px =     produktový faktor (P1 až P5 – viz článek II.5)

S1 až S2 = specifické faktory (viz článek II.6)

 

II.2 Délka jízdy vlaku (km) je pro účely výpočtu výsledné ceny za použití dráhy jízdou vlaku stanovena vztažmo k topologickým údajům dopravních bodů, jejichž poloha na trati je v síti KANGO uváděna s přesností na jedno desetinné místo. K ověření mohou dopravci využít aplikaci DYPOD, dostupnou na portálu Provozování dráhy (http://provoz.szdc.cz/dypod). Pro výpočet ceny se použije skutečná délka jízdy zvlášť pro každou kombinaci kategorie trati, produktového faktoru a specifických faktorů (hodnoty vztažené ke konkrétnímu subvlaku; vysvětlení pojmu subvlak viz čl. IV.3).  

II.3 Základní cenou se rozumí cena v Kč za jeden vlakový kilometr a kalkulovaná v souladu se zásadami cenové regulace, uvedenými v platném výměru MF. Základní cena je shodná pro všechny vlaky bez ohledu na druh dopravy. Pro období platnosti tohoto Prohlášení o dráze činí  21,50 Kč/vlkm.

II.4 Koeficient kategorie trati představuje kombinaci činitelů, které po dobu platnosti ročního jízdního řádu ovlivňují kvalitu služeb poskytnutých dopravci na daném traťovém úseku, částečně zohledňují poptávku po přídělu kapacity v daném úseku, náklady vynaložené na údržbu tratí příslušné kategorie v předcházejícím statistickém období, případně vůli provozovatele dráhy podporovat udržení nebo zvýšení rozsahu objednávané kapacity na tratích dané kategorie. Zařazení tratí do jednotlivých kategorií je výsledkem zhodnocení jejich současného technického stavu, vybavení technickým zařízením a zohlednění poptávky po přídělu kapacity na tratích sítě TEN-T a ostatních tratích.  Hodnota koeficientu pro jednotlivé kategorie tratí je uvedena v následující tabulce.

Kategorie trati

Hodnota koeficientu

1

1,15

2

1,12

3

1,00

4

0,88

5

0,71

 

V tabulce uvedené kategorie tratí a jim odpovídající hodnoty koeficientů slouží výhradně pro výpočet cen za použití dráhy jízdou vlaku a neexistuje jejich přímá závislost na kategorizaci tratí podle mapových podkladů M01, M02 a M03. Rozdělení jednotlivých tratí do kategorií 1 až 5 za účelem výpočtu cen za použití dráhy jízdou vlaku je uvedeno v tabulce B Přílohy “B“ tohoto Prohlášení o dráze.

II.5 Produktový faktor je činitel, který zohledňuje segmentaci trhu na služby s rozdílnou úrovní cen. Důvodem diferenciace cen na úrovni produktového faktoru jsou přímé náklady vynakládané na danou službu (segment trhu) nebo podpora příslušného segmentu trhu s využitím dofinancování ze státního rozpočtu. V cenovém modelu jsou zavedeny následující produktové faktory:

P1 – Osobní doprava

P2 – Nákladní doprava nespecifická

P3 – Nákladní doprava v rámci svozového a rozvozového systému jednotlivých vozových zásilek

P4 – Kombinovaná nákladní doprava

P5 – Nákladní doprava – nestandardní vlaky

Podmínky pro zařazení vlaku do určitého segmentu trhu a pro použití odpovídajícího produktového faktoru jsou předmětem kapitoly III.

Jednotlivé produktové faktory nabývají následujících hodnot:

Produktový faktor

Hodnota produktového faktoru

P1

1,00

P2

1,00

P3

0,30

P4

0,65

P5

2,00

 

 

II.6 Specifický faktor je činitel, jehož účelem je zefektivnění využití kapacity dráhy a zohlednění vlivu jízdy daného vlaku na výši nákladů na provozování dráhy. Každému vlaku jsou přiřazeny odpovídající hodnoty obou zavedených specifických faktorů. Podmínky pro přiřazení hodnot specifických faktorů jednotlivým vlakům jsou předmětem kapitoly III.  V cenovém modelu jsou zavedeny následující specifické faktory.

II.6.1 S1 – Míra opotřebení trati v závislosti na celkové hmotnosti vlaku

Tento specifický faktor reflektuje rozdílné opotřebení trati jízdou vlaků o různé hmotnosti. Celkovou hmotností vlaku se rozumí součet hmotností všech vozidel vlaku včetně hmotnosti cestujících nebo nákladu zaokrouhlených na celé tuny nahoru. Hodnoty specifického faktoru jsou stanoveny pro daná rozmezí celkové hmotnosti vlaku.

Hmotnostní interval (t)

Hodnota S1

Hmotnostní interval (t)

Hodnota S1

do 49

0,42

1000 až 1199

2,77

50 až 99

0,49

1200 až 1399

3,36

100 až 199

0,59

1400 až 1599

3,88

200 až 299

0,76

1600 až 1799

4,36

300 až 399

0,94

1800 až 1999

4,89

400 až 499

1,14

2000 až 2199

5,37

500 až 599

1,34

2200 až 2399

5,92

600 až 699

1,50

2400 až 2599

6,39

700 až 799

1,76

2600 až 2799

6,88

800 až 899

2,03

2800 až 2999

7,30

900 až 999

2,31

nad 3000

8,35

 

II.6.2 S2 – Vybavení činného hnacího vozidla ve vlaku zabezpečovacím zařízením ETCS, Level 2 a vyšší

Vzhledem ke skutečnosti, že jde o podporu zavádění zabezpečovacího zařízení v co nejširším rozsahu, budou vlaky s činnými hnacími vozidly vybavenými tímto zařízením cenově zvýhodněny i při jízdě po traťových úsecích bez stacionární části systému ETCS. Cenové zvýhodnění se vzhledem k současnému stavu evidence vozidel netýká řídících vozů. Výše zvýhodnění v cenovém modelu bere v úvahu skutečnost, že v souladu se směrnicí 2012/34/EU je vlastníkům hnacích vozidel se zařízením ETCS poskytována další podpora ze státního rozpočtu. Hodnoty specifického faktoru S2 jsou uvedeny níže. Výhodnější hodnota je přiřazována každému vlaku, v němž je alespoň jedno činné hnací vozidlo se zařízením ETCS, Level 2 a vyšší a nemění se s počtem takto vybavených vozidel. Pro správné přiřazení S2 musí být vybavení hnacího vozidla ETCS Level 2 nebo vyšší uvedeno v IS REVOZ.

Vybavenost hnacího vozidla ETCS Level 2 a vyšší

Hodnota specifického faktoru S2

Nevybavené hnací vozidlo

1,00

Vybavené hnací vozidlo

0,95

 
 1. Provozní a technické podmínky, ovlivňující výpočet cen

III.1 Režim vykazování realizovaných výkonů, které jsou dosazovány do  cenového modelu pro výpočet ceny za použití dráhy jízdou vlaku podléhá ustanovení směrnice SŽDC Is 10.

III.2. Cena za použití dráhy jízdou vlaku je vždy stanovena podle jeho skutečného složení, zjištěného ze zdrojů dat určených režimem podle čl. III.1 nebo kontrolou vlaku, provedenou SŽDC.

III.3. Pro výpočet výsledných cen za použití dráhy jízdou vlaku je rozhodující skutečná vlakem projetá trasa.

III.4 Vlakem osobní dopravy se pro účely stanovení ceny za použití dráhy jízdou vlaku rozumí vlak, který byl zpoplatněn v rámci produktového faktoru P1. Vlakem nákladní dopravy se pro účely stanovení ceny za použití dráhy jízdou vlaku rozumí vlak, který byl zpoplatněn v rámci některého z produktových faktorů P2, P3, P4 nebo P5. Základním kritériem pro přípustnost zařazení vlaku k jednotlivým produktovým faktorům je druhové členění vlaků podle předpisu SŽDC D1, čl. 2206 až 2212. Za správnost deklarovaného druhu vlaku odpovídá dopravce, který jej uvedl v žádosti o přidělení kapacity dráhy a s ohledem na požadované přiřazení správného produktového faktoru je povinen zkontrolovat, zda druh vlaku uvedený přídělcem v datovém jízdním řádu odpovídá požadovanému složení a účelu vedení vlaku z hlediska konstrukce výsledné ceny za použití dráhy jízdou vlaku.

III.5 Podmínky pro výpočet výsledné ceny za použití dráhy jízdou vlaku s aplikací produktových faktorů P3 nebo P4

  Za účelem podpory rozvoje vybraných segmentů trhu v železniční nákladní dopravě vyhlašuje SŽDC odlišné ceny za použití dráhy jízdou vlaku, které jsou při dodržení stanovených podmínek dostupné rovným a nediskriminačním způsobem všem dopravcům na železniční infrastruktuře ve vlastnictví České republiky provozované SŽDC. Pro vlaky, které splní níže uvedené podmínky, bude výsledná cena kalkulována s použitím produktového faktoru P3 nebo P4. Každému vlaku může být přiřazen jen jeden produktový faktor, vzájemná kombinace je vyloučená. 

III.5.1 Podmínky pro přepočet základní ceny za použití dráhy jízdou vlaku produktovým faktorem P3 nákladní doprava v rámci svozového a rozvozového systému jednotlivých vozových zásilek

 • Produktový faktor P3 bude použit pro následující druhy vlaků nákladní dopravy z ročního jízdního řádu nebo jeho pravidelných změn, které jsou součástí svozového a rozvozového systému jednotlivých vozových zásilek:
 1.  pravidelné manipulační a vlečkové vlaky,
 2. vybrané pravidelné vnitrostátní nákladní vlaky sloužící k převozu jednotlivých vozových zásilek mezi vlakotvornými stanicemi na infrastruktuře provozované SŽDC, v nichž dochází k přepracování vlaku,
 3. vybrané pravidelné mezinárodní nákladní vlaky, sloužící k převozu jednotlivých vozových zásilek mezi vlakotvornými stanicemi, kde dochází k přepracování vlaku, z nichž jedna nebo více se nacházejí v zahraničí.

 

 •  Aplikace produktového faktoru P3 není přípustná u vlaků složených pouze z jednoho nebo více hnacích vozidel.
 • Aplikace produktového faktoru P3 je podmíněna pořízením složení vlaku v IS COMPOST.
 • O aplikaci produktového faktoru P3 pro konkrétní vlaky musí dopravce požádat. Před začátkem platnosti ročního jízdního řádu 2018 nebo jeho změn předloží dopravce odboru smluvních vztahů SŽDC seznam pravidelných vlaků ročního jízdního řádu, které jsou podle plánu vlakotvorby součástí svozového a rozvozového systému jednotlivých vozových zásilek a pro něž požaduje aplikaci produktového faktoru P3. Seznam musí být doložen výpisem plánu vlakotvorby, prokazujícím návaznost daného vlaku na svozový a rozvozový systém. Čísla vlaků, které jsou předmětem seznamu, nesmí být použita pro vlaky, jejichž složení a účel vylučuje aplikaci produktového faktoru P3.

III.5.2 Podmínky pro přepočet základní ceny za použití dráhy jízdou vlaku produktovým faktorem P4 kombinovaná nákladní doprava

 • Produktový faktor P4 bude použit pro vlaky nákladní dopravy, složených výhradně z hnacích vozidel a tažených vozidel pro přepravní jednotky kombinované dopravy (ložené těmito jednotkami nebo prázdné).
 • Aplikace produktového faktoru P4 není přípustná u vlaků složených pouze z jednoho nebo více hnacích vozidel.
 • Aplikace produktového faktoru P4 je podmíněna pořízením složení vlaku v IS COMPOST.
 • O aplikaci produktového faktoru P4 pro konkrétní vlak musí dopravce požádat. Žádost lze uplatnit některým z následujících způsobů:
 1. Dopravce předloží před začátkem platnosti ročního jízdního řádu 2018 nebo jeho změn odboru smluvních vztahů SŽDC seznam pravidelných vlaků ročního jízdního řádu, které jsou určeny pro kombinovanou dopravu a u kterých bude uplatňovat nárok na aplikaci produktového faktoru P4. Čísla vlaků, které jsou předmětem seznamu, nesmí být použita pro vlaky, jejichž složení a účel vylučuje aplikaci produktového faktoru P4.
 2.  Při objednávání vlaku ad hoc, kterému má být přiznána aplikace produktového faktoru P4, musí dopravce v informačním systému ISOŘ KADR na kartě „Parametry trasy vlaku, oddíl Další údaje/Produktový faktor“ uvést produktový faktor P4.

III.6 Aplikace produktového faktoru P5 nákladní doprava – nestandardní vlaky

 • Z hlediska stanovení ceny za použití dráhy jízdou vlaku jsou za nestandardní považovány vlaky vedené pro zkoušky drážních vozidel při rychlosti vyšší, než je nejvyšší dovolená rychlost na příslušném úseku trati nebo s hmotností na nápravu vyšší, než je pro příslušný úsek trati stanovena nebo pokud zkouška vyžaduje speciální dopravní opatření. Z hlediska stanovení ceny za použití dráhy jízdou vlaku jsou za nestandardní považovány též vlaky s nestandardními parametry (např. s rychlosti vyšší, než je nejvyšší dovolená rychlost na příslušném úseku trati, s hmotností na nápravu vyšší, než je pro příslušný úsek trati stanovena, apod.) nebo případy, kdy jízda vlaku vyžaduje zvláštní dopravní opatření či nestandardní činnosti (např. mimořádné přeměření nebo kontrolu tratě, střežení přejezdů, apod.). Výpočet ceny za jízdu nestandardního vlaku se provede prostřednictvím aplikace produktového faktoru P5 nákladní doprava – nestandardní vlaky.

IV. Zpracování informací ve výpočetním systému IS KAPO a odsouhlasení fakturovaných výkonů a cen za použití dráhy jízdou vlaku

IV.1 Výpočet cen za použití dráhy jízdou vlaku se provádí prostřednictvím výpočetního systému SŽDC IS KAPO. Výpočet se provádí podle platného cenového modelu pro všechny vlaky, které jely ve sledovaném účetním období. Výchozími podklady jsou údaje o objednané trase vlaku a parametry skutečně jedoucích vlaků. Tyto podklady jsou do IS KAPO importovány z provozních informačních systémů (podrobnosti jsou obsaženy ve směrnici SŽDC Is 10). Za správnost zadaných údajů do výpočetního systému SŽDC, včetně požadavku na aplikaci produktového faktoru P3 nebo P4 odpovídá pořizovatel (dopravce).

Jízda drážních vozidel po dráze celostátní a regionální zavedená jako posun nepodléhá evidenci a zpoplatnění prostřednictvím systému IS KAPO.

IV.2 Základním objektem při alokaci ceny za použití dráhy jízdou vlaku je fakturační vlak IS KAPO, složený z jednoho či více subvlaků (viz čl. IV.3) Tento objekt je nositelem následujících informací:

 • společnost – název dopravce
 • datum – den dojezdu vlaku do cílového bodu nebo do bodu jeho odstavení (viz předpis SŽDC D7),
 • přidělená trasa datového jízdního řádu (PA),
 • vlak – číslo vlaku,
 • ze stanice – název výchozího bodu,
 • čas skutečného odjezdu,
 • do stanice – název cílového bodu nebo bodu odstavení vlaku,
 • čas skutečného příjezdu,
 • projetá vzdálenost (km),
 • cena za použití dráhy jízdou vlaku

IV.3 Subvlak je objektem výstupních informací z IS KAPO, který umožňuje posouzení správnosti výpočtu ceny za použití dráhy jízdou vlaku pro fakturační vlak. Subvlak vzniká každou novou kombinací čísla vlaku, koeficientu kategorie tratí, produktového faktoru a jednoho či více specifických faktorů. Subvlak je jediným objektem, pro který lze vypočítat konkrétní cenu za použití dráhy jízdou vlaku v daném cenovém modelu, cena fakturačního vlaku je součtem cen příslušných subvlaků.

IV.4 Odsouhlasení fakturovaných výkonů a cen za použití dráhy jízdou vlaku mezi SŽDC a dopravcem se provádí na základě výstupů z IS KAPO, tj. buď na základě pracovního dodacího listu, nebo cestou webové aplikace, která umožňuje dodatečnou kontrolu editace jednotlivých dat jak obsluhou IS KAPO, tak dopravcem. Periodicita odsouhlasení dat v pracovním dodacím listu v průběhu kalendářního měsíce vyplývá z dohody mezi obsluhou IS KAPO a pověřeným zaměstnancem dopravce a odpovídá množství odsouhlasovaných dat (objemu realizovaných výkonů). Bez ohledu na počet pracovních dodacích listů za dílčí časový úsek kalendářního měsíce se ke konečnému odsouhlasení vždy použije pracovní dodací list se všemi daty subvlaků a fakturačních vlaků IS KAPO, které jely v působnosti daného dopravce během celého kalendářního měsíce. Postup odsouhlasení včetně závazných časových limitů a zásad archivace dokumentů je předmětem ustanovení směrnice SŽDC Is 10, jejíž závaznost pro dopravce je podložena ustanovením uzavřené smlouvy o provozování drážní dopravy.

IV.5 Konečným výstupem z IS KAPO po vzájemném odsouhlasení fakturovaných výkonů a cen podle čl. IV.4 je měsíční sumární přehled fakturovaných cen, obsahující členění podle jednotlivých produktových faktorů a výslednou cenu za použití dráhy jízdou těchto vlaků. Měsíční sumární přehled je dopravci zasílán spolu s fakturou za dané kalendářní období.

Sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu dráhy celostátní a regionálních drah provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní organizací

I. Všeobecné informace a podmínky stanovení sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu

I.1. Důvody, na jejichž základě SŽDC účtuje žadateli sankci za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu jsou uvedeny v kapitole 6.4.1 a 6.4.2 tohoto Prohlášení o dráze.

I.2 SŽDC sleduje ve svých informačních systémech rozsah nevyužité nebo odřeknuté přidělené kapacity každého z žadatelů, jimž byla kapacita přidělena. Pokud zjistí, že dopravce nevyužil nebo že žadatel odřekl kapacitu z důvodů podle čl. I.1, zašle žadateli ke kontrole přehled nevyužité kapacity z IS KAPO obsahující podrobnosti o jednotlivých trasách včetně vyčíslení odpovídající výše sankce, kterou mu hodlá fakturovat. Případné námitky podložené věcnými důvody může žadatel uplatnit do 5 pracovních dnů od doručení přehledu.

II. Fakturace sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu

SŽDC fakturuje žadatelům sankce za nevyužití nebo odřeknutí přidělené kapacity dráhy čtvrtletně. Přílohou faktury je Sumární přehled nevyužité nebo odřeknuté přidělené kapacity dráhy.

III. Výpočet sankce

Výše sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu se stanoví součinem délky trasy v km (na 1 desetinné místo) a sazby sankce v Kč/km pro jednotlivé druhy dopravy a kategorie dráhy podle čl. IV. SŽDC vedena snahou motivovat dopravce odříkat kapacitu i v termínu kratším nežli jeden měsíc před jízdou vlaku vyhlašuje motivační koeficienty sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu a to ve výši uvedené v čl. V. Lhůty uvedené v čl. V. se počítají v hodinách od hodiny a minuty odjezdu z prvního bodu na síti SŽDC podle přiděleného jízdního řádu. Výsledná sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu je součtem dílčích sankcí, vypočtených pro části trasy na úsecích trati s rozdílnou kategorizací, vynásobený příslušným koeficientem dle termínu odřeknutí kapacity uvedeným čl. V.:

S= Mx×(L1×N1+ L2×N2+ L3×N3+ L4×N4+ L5×N5)              [Kč]

kde:    S         výsledná výše sankce za nevyužitou nebo odřeknutou kapacitu

           Mx       motivační koeficient (viz čl. V.)

           Lx        délka trasy vlaku podle jednotlivých kategorií dráhy (viz část C čl. II.4)

           Nx        Sazba sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu (viz čl. IV.)

IV. Sazby sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu

Sazba

Přiřazení

Kč/1 vlkm

N1

Osobní a nákladní doprava, kategorie trati 1

7,00

N2

Osobní a nákladní doprava, kategorie trati 2

7,00

N3

Osobní a nákladní doprava, kategorie trati 3

7,00

N4

Osobní a nákladní doprava, kategorie trati 4

6,40

N5

Osobní a nákladní doprava, kategorie trati 5

5,00

 

 

V. Motivační koeficienty sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu

Koeficient

Termín pro odřeknutí kapacity

Hodnota

M1

30 a více dní před jízdou

0,00

M2

Méně než 30 ale 7 a více dní před jízdou

0,25

M3

Méně než 7 ale 3 a více dní před jízdou

0,50

M4

Méně než 3 dny před jízdou

1,00