Setkání s dopravci prosinec 2019

V 10.00 h zahájil Ing. Miroslav Jasenčák, náměstek generálního ředitele pro řízení provozu, 14. ročník Setkání s dopravci.

Přivítal přítomné, představil hosty z DB Netz, kteří budou ve vládním salonku připraveni vést diskuzi provozních záležitostí mezinárodních dopravců.

Uvedl organizační změny v úseku řízení provozu včetně personálních změn.

Prezentace

Ing. Markéta Šlachtová uvedla blok prezentací úseku pro řízení provozu.
10.15 h   Ing. Jiří Černý (Úsek náměstka GŘ pro řízení provozu, Odbor obchodních a smluvních vztahů (O5), vedoucí Oddělení provozní legislativy, sankčního systému a služeb)

Prohlášení o dráze SŽDC

 • Změny č. 1 a 2 Prohlášení o dráze 2020 pro dráhu celostátní a regionální
 • Prohlášení o dráze 2021 pro dráhu celostátní a regionální.
 • Změna Prohlášení o dráze 2020 pro veřejně přístupné vlečky.
 • Prohlášení o dráze 2021 pro veřejně přístupné vlečky

10.25 h   Vstup Ing. Miroslav Jasenčák

Informaci o tankování na pozemcích celostátní a regionální dráhy, SŽDC to již při splnění zákonem stanovených podmínek umožňuje.

10.30 h   Ing. Eduard Tržil, MPA (Úsek náměstka GŘ pro řízení provozu, ředitel Odboru řízení provozu (O11)) 

                 Změna předpisů SŽDC D1, D3, D4, D5, Z3 a Zam1.

Řízení provozu – informace nejen o předpisové činnosti

 • ETCS. Další otázky budou řešeny v odpoledním bloku TÚDC.
 • Novelizace SŽDC SM100 k jízdnímu řádu 2020 a 2021.
 • Komplikace na hraničních přechodech z důvodu velmi vytížené kapacity ŽST, dopravcům doporučena komunikace s dispečery SŽDC včetně uvádění relevantních informací.
 • Tratě D3
  • informace o zachování stávajícího stavu komunikace pro ohlašovací povinnost jiným telekomunikačním zařízením než TTO platnost nejdéle do GVD 2023/2024.
 • Používání zahraničních SIM karet.
 • Osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
 • Odstavování prázdných souprav
  • upozornění dopravcům, aby kolejiště nepoužívali jako skladiště pro odstavování vozů a při odstavování vozů dodržovali vyhlášené podmínky.

10.40 h   Vstup Ing. Miroslav Jasenčák

Informoval o požadavku dopravců z konference s dopravci a ŽSR na zřízení oprávnění telefonování na zahraniční SIM karty dopravců. SŽDC tato volání umožní po úpravě telefonních ústředen.

V rámci novelizace předpisu SŽDC D1 sleduje SŽDC záměr v jeho zjednodušení a větší srozumitelnosti. Účinnost předpisu bude od 1. 1. 2021.

Novelizací předpisu SŽDC D7/2 bude zajištěno zjednodušení výlukových rozkazů, které jsou v současné podobě pro zaměstnance až příliš složité. Zároveň budou vydávány Souhrnné rozkazy o výluce (SROV) pro větší pružnost při vyhlašování opakovaných a typových výluk.

10.44 h   Vstup Ing. Markéta Šlachtová

Doporučila diskuzi se zástupci DB Netz ve vládním salonku.

10.45 h   Ing. Jiří Černý

Zařízení služeb SŽDC

 • Definice zařízení služeb stanovuje legislativa.
 • Na zařízení služeb se poskytují služby pouze dopravci, nikoli smluvním partnerům dopravce apod.
 • Bez přidělené kapacity zařízení služeb nebude dopravci přístup k zařízení služeb povolen.
 • Při neuvolnění zařízení služeb v souladu s přidělenou kapacitou:
  • dopravce musí uhradit sankci dle Popisu zařízení služeb (zatím nulová),
  • dopravce musí uhradit vzniklou škodu SŽDC a třetím stranám,
  • dopravci bude při opakovaném neuvolňování zařízení služeb odebrána kapacita všech zařízení služeb a následujících 30 dní se mu žádná kapacita zařízení služeb nepřidělí.

10.58 h   Vstup Ing. Miroslav Jasenčák

Zařízení služeb je novinkou nejen pro dopravce, ale i pro SŽDC, proto bude v tomto směru potřebná součinnost mezi dopravci a SŽDC. Mnoho otázek bude nezbytné řešit vzájemnými kompromisy do úplného nastavení a funkčnosti systému.

11.00 h   Vstup Ing. Marcela Pernicová (náměstkyně generálního ředitele pro provozuschopnost dráhy)

Přivítala dopravce a poděkovala za možnost prezentovat problematiku provozuschopnosti infrastruktury. Poděkovala dopravcům za trpělivost při nezbytné výlukové činnosti, která je prováděna nejen pro údržbu samotnou, ale i pro investiční akce. Došlo k výraznému snížení pomalých jízd zejména ve Středočeském kraji, k zefektivnění výlukové činnosti zpřesněným plánováním novým systémem plánování výluk, včetně pravidelné údržby. Nicméně přes veškeré efektivnější plánování výlukových činností neumí SŽDC předvídat nečekané mimořádnosti.

Upozornila na spuštění Helpdesku, kam dopravci mohou zadávat připomínky související se závadami v provozuschopnosti. Za dva měsíce od spuštění došlo k vyřízení cca 90 podnětů.

Mgr. Bohumír Trávníček uvedl blok prezentací úseku pro provozuschopnost dráhy.
11.10 h   Ing. Jan Fencl (Úsek náměstka GŘ pro provozuschopnost dráhy, Odbor traťového hospodářství (O13), Oddělení železničního svršku, vedoucí skupiny výhybek a výhybkových)

Pomalé jízdy na výhybkách, jejich předcházení a odstraňování.

11.30 h   Ing. Martin Krupička (Úsek náměstka GŘ pro provozuschopnost dráhy, ředitel Odboru zabezpečovací)

Aktivity ke snižování mimořádných událostí na železničních přejezdech ve správě SŽDC

11.43 h   Vstup Mgr. Bohumír Trávníček

Upozornil, jak je za současné legislativy obtížné rušit zbytečné přejezdy. Přesto se v roce 2018 podařilo zrušit 26 přejezdů a v roce 2019 32.

11.45 h   Ing. Jaromír Hrubý (Úsek náměstka GŘ pro provozuschopnost dráhy, ředitel odboru elektrotechniky a energetiky (O24))

Úsek provozuschopnosti dráhy – elektrotechnika a energetika

 • Konverze trakční soustavy.
 • Zásuvkové stojany 230/400 V.
 • Spolupráce více sběračů s TV při provozu spřažených elektrických jednotek
 • Monitoring sběračů EHV
 • Rekuperace.
 • Osvětlení železničních prostor.
11.55 h   Ing. Rudolf Zelinka (Úsek náměstka GŘ pro provozuschopnost dráhy, Odbor provozuschopnosti (O15), vedoucí Oddělení životního prostředí)

HelpDesk pro dopravce; Problematika údržby vegetace na ŽDC

 • Helpdesk pro dopravce
 • Problematika údržby vegetace na ŽDC
12.05 h   Ing. Petr Mádle (Úsek náměstka GŘ pro provozuschopnost dráhy - OJ, Technická ústředna dopravní cesty, Úsek náměstka pro automatizaci a telekomunikační techniku, ředitel OJ)

Diagnostické prostředky SŽDC provozované TÚDC

12.15 h   Vstup Ing. Alexandr Vrtěl (Úsek náměstka GŘ pro řízení provozu, ředitel Odboru jízdního řádu (O16))

Podpořil slova ředitele TÚDC o nutnosti měření infrastruktury ve stanovených termínech na všech tratích bez ohledu na využití jejich kapacity. Měření může probíhat pouze v denních hodinách. Pokud by se tratě nemohly změřit, muselo by dojít k omezení provozu.

12.20 h   Ing. Vladimír Říha (Úsek náměstka GŘ pro provozuschopnost dráhy - OJ, Technická ústředna dopravní cesty, Úsek náměstka pro automatizaci a telekomunikační techniku, náměstek ředitele OJ)

Testy kompatibility palubních a traťových částí ERTMS/ETCS úrovně 2Diagnostika závad jedoucích vozidel

Dopravcům bylo doporučeno zřízení aplikace, do které by se přenášela data z ASDEK. Nyní se ručně vyplňují excelové tabulky obsluhujícími zaměstnanci.

12.30 h   Vstup Ing. Miroslav Jasenčák

Poděkoval za blok prezentací Úseku pro provozuschopnost a oznámil přestávku.

13.00 h   Vstup Ing. Miroslav Jasenčák

Přivítal přítomné a uvedl prezentaci delegace DB Netz.

13.00 h   Vstup - Thomas Kleinsteuber, DB Netz

Od roku 2020 nebude na síti DB Netz možno provozovat tzv. „hlučné vozy“ (tj. vozy s kovovými brzdovými špalíky). Zástupce DB Netz požádal české dopravce, aby s touto skutečností počítali a byli na ni připraveni.

13.10 h   Ing. Martin Havránek (Úsek náměstka GŘ pro řízení provozu, Odbor obchodních a smluvních vztahů (O5), Vedoucí oddělení evidence výkonů a poplatků dopravců(

Cena za použití přístupových komunikací pro cestující ve vlaku osobní dopravy

Bonus za vozy modernizované za účelem snižování emisí hluku

13.20 h   Ing. Alexandr Vrtěl (Úsek náměstka GŘ pro řízení provozu, ředitel Odboru jízdního řádu (O16)), Ing. Markéta Šlachtová (Úsek náměstka GŘ pro řízení provozu, Odbor jízdního řádu (O16), vedoucí oddělení operativního přídělu kapacity)

Přidělování kapacity dráhy

Dopravcům byla doporučena aktualizace kontaktů a nutnost zvýšené kvality a správnosti vkládaných dat do žádostí o přidělování kapacity. Pokud nebudou data v pořádku, nebude kapacita přidělena.

Změny při sestavě ročního JŘ 2021

Špatná kvalita dat od dopravců – zejména informace o technologii v cílové stanici

Zařízení služeb – informace cestujícím

 • Základní a operativní informace
  • v KADRu jsou nastavena nová zaškrtávací okna pro volbu typu hlášení.
 • Doplňkové informace
  • vypisuje se text požadovaného hlášení.

Schvalování přídělu kapacity a trasy ad-hoc vlaků se prodloužilo, v denní dobu zpracovávají dva dispečeři, v noční dobu jeden. Doporučuji dopravcům žádosti podávat v denních směnách. Žádosti se schvalují podle pořadí, v jakém přišly.

13.35 h   Vstup Ing. Miroslav Jasenčák

Pohraniční přechodové stanice – pokud nebudou v systému správná data, budou PPS přeplněny vlaky čekajícími na trasu.

13.40 h   Ing. Lukáš Fiala (Úsek náměstka GŘ pro řízení provozu, Odboru řízení provozu (O11), Oddělení technologie a kontroly, skupina provozní technologie)

Připravované grafické a obsahové změny v tabulkách traťových poměrů

V současné době se ručně vyplňuje a kontroluje 3000 tabulek. Po 3 letech vývoje bude uveden do provozu nový software s TTP, do kterého byly zapracovány i požadavky dopravců. Budou obsahovat vše potřebné pro strojvedoucí a ostatní zaměstnance. TTP budou k dispozici ve formátu *.xml a *pdf.

Od ledna 2020 ověřovací provoz na trati 502B.

13.50 h   Ing. Pavel Kolář (Úsek náměstka GŘ pro řízení provozu - OJ, ředitel CDP Praha)

Centrální dispečerské pracoviště Praha

Informoval o současných a plánovaných úsecích tratí řízených z CDP Praha.

Od 15. 1. 2019 povinné funkční základní rádiové spojení (podle TTP) na strojvedoucího vedoucího hnacího vozidla.

Vyzval dopravce k dodržování pravidel komunikace s dispečery CDP bez zbytečných vulgarit.

Upozornil na nutnost informování dispečerů a výpravčích strojvedoucími vlaků o neplánovaném zastavení nebo časové prodlevě při odjezdu vlaku. Strojvedoucí problémy s vlakem řeší nejdříve s jinými pracovníky a dispečer či výpravčí se o zdržení zpravidla dozvídá jako poslední. Toto má za následek narušení jízd dalších vlaků. Jen rozpad postavené vlakové cesty trvá 3 minuty.

14.00 h   Ing. Petr Novák (Úsek náměstka GŘ pro řízení provozu - OJ, ředitel CDP Přerov)

Centrální dispečerské pracoviště Přerov

Informoval o současných a plánovaných úsecích tratí řízených z CDP Přerov.

Stejná zkušenost s hrubým vyjadřováním zaměstnanců dopravců v komunikaci s dispečery CDP jako v Praze, stejně jako neinformovaní provozních zaměstnanců SŽDC ze strany strojvedoucích.

14.10 h   Vstup Ing. Miroslav Jasenčák

Zdůraznil oprávněný požadavek k zajištění plynulého provozu v PPS. Je nutná kooperace dopravců, včetně mezinárodní dopravy, zejména při mimořádných událostech, tak, aby nedocházelo v PPS k odstavování vlaků bez lokomotiv nebo naopak hromadění lokomotiv čekajících dlouho na vlaky. Následkem toho všeho je snížená propustnost PPS. Zároveň je nutné dostatečně komunikovat s dispečery SŽDC.

14.15 h   Ing. Martin Neumaier (Úsek náměstka GŘ pro řízení provozu, Odbor obchodních a smluvních vztahů (O5), Oddělení provozní legislativy, sankčního systému a služeb, vedoucí skupiny vyhodnocení sankčního systému)

 • VPNPDD
  • sankční systém,
  • od GVD 2019/2020.
14.35 h   Vstup Ing. Miroslav Jasenčák

Upozornil dopravce na stále probíhající zkušební provoz VPNPDD, kdy mají možnost a čas si vše vyzkoušet.

Diskuze na téma bonus/malus probíhá již dlouho a jádro problému spatřuje v kvalitním nastavení pravidel fungování systému, aby dopad jeho zátěže na vyhodnocování zpoždění z hlediska počtu zaměstnanců byl na straně dopravců a SŽDC co nejmenší. Není to systém, na kterém by vydělávala SŽDC nebo dopravci. Nicméně je to nástroj, který by mohl všechny zúčastněné přimět k dodržování GVD.

Dostupná data ukazují, že systém je třeba ještě ladit.

14.40 h   Ing. Petr Řádek (Úsek náměstka GŘ pro řízení provozu, Odbor řízení provozu (O11), vedoucí Oddělení podpory řízení provozu)

Provozní aplikace SŽDC a datová komunikace

 • promítání omezení infrastruktury do IS GRAPP.
15.00 h   Vstup Ing. Miroslav Jasenčák

Opětovně apeloval na nutnost čistoty dat poskytovaných dopravci, která jsou nezbytným předpokladem kvalitního řízení provozu.

Upozornil přítomné na informaci, kterou obdržel 21. 11. 2019 na bezpečnostní konferenci, že jsou evidovány útoky zeleným laserem nejen na letadla, ale už i na vlaky. Žádal dopravce, aby informovali své zaměstnance. Může hrozit poškození zraku a je nutné toto ohlásit Policii České republiky. Informace budou doplněny do zápisu a zveřejněny na Portále.

Informace pro dopravce Útoky zeleným laserem

Na konferenci SAFSEC Praha prezentovala Policie ČR oblast útoků zeleným laserem. V letošním roce eviduje Policie ČR také jeden případ, kdy došlo k oslnění strojvedoucího HDV.

Případy oslnění laserem účastníků leteckého, silničního či drážního provozu lze právně kvalifikovat jako trestný čin obecného ohrožení podle § 272 odst. 1 trestního zákoníku. Přes veškerá prováděná opatření se nepodařilo tuto trestnou činnost doposud eliminovat.

S ohledem na skutečnost, že se jedná jak o ohrožení provozu, tak i o ohrožení zdraví laserem oslněné osoby, ustanovila Policie ČR speciální tým, který se problematikou zabývá.

Jelikož lze očekávat nárůst takových útoků i na železnici, je vhodné na vzniklé riziko reagovat také při provozování drážní dopravy a přijmout opatření k eliminaci vzniklého rizika. Jedná se zejména o poučení osob řídících drážní vozidla:

 • o ochraně zraku (nedívání se do zdroje ozáření, zakrytí očí, používání ochranných pomůcek apod.),
 • o povinnosti co nejdříve takový případ ohlásit Policii ČR.

Lze zvážit i vybavení hnacích drážních vozidel filtry nepropouštějícími příslušné spektrum paprsků.

 

Na vybraných úsecích bude do zkušebního provozu zavedeno automatické stavění vlakových cest. Jedná se o nový systém, bude proto nutná součinnost všech zaměstnanců, především ze strany dopravců. Zejména okamžité nahlášení jakékoliv poruchy dispečerovi či výpravčímu.

Podal informaci o změnách při plánování výluk, které se plánují podle nového modelu. Projevilo se to na hladkém projednání ročního plánu výluk. Dle legislativy se výluky budou projednávat na 2 roky dopředu. SŽDC chce být při plánování výluk v součinnosti s dopravci, proto je třeba vznést požadavky dostatečně včas, aby mohly být zapracovány do plánu výluk.

Projednávání se bude konat vždy v Kraskově. Místo bylo zvoleno záměrně pro svou dostupnost ze všech částí republiky.

Dále zahájil diskuzi.

15.05 h   Diskuze

Tomáš Kolda, KK-provoz a opravy lok. s.r.o.:

Jak se to bude aplikovat "Upozornění provozovatelům drážní dopravy od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace" ve věci vybavení hnacích vozidel kompatibilní funkční částí rádiového zařízení od 15. ledna 2020. U nově vyrobených, rekonstruovaných a opravovaných vozidel kde není vozidlo předáno provozovateli a tudíž v něm není SIM karta a s vozidlem je potřeba udělat zkoušky za jízdy.

Odpověď:

Ing. Eduard Tržil, MPA, SŽDC

SŽDC nebude vydávat žádné neadresné SIM karty. Hrozilo by rozšíření do provozu. Na základě požadavku mohou být vydávány SIM karty na HV. O SIM Kartu si požádá dopravce nebo výrobce/opravce lokomotiv.

Postup pro objednání karty je na tomto odkazu:  https://www.szdc.cz/dodavatele-odberatele/zajisteni-provozuschopnosti-drahy/radiove-site/sit-gsm-r

Ing. Vladimír Říha, SŽDC

Upozornil na náročnou problematiku ETCS. TÚDC plánuje na začátku roku 2020 setkání s dopravci k dané problematice.


Ing. Jiří Černý, SŽDC

Na odstavných kolejích jsou odstaveny nebo odstavovány vozy dopravců bez přidělené kapacity. Koleje v systému KAZAS vypadají jako prázdné, možno si tedy na ně požádat o přidělení kapacity. Pokud si dopravce v KAZAS požádá, kapacita mu bude přidělena, ale ve skutečnosti budou koleje obsazené bez přidělené kapacity. Dopravce, který vozy na koleji odstavil bez přidělené kapacity, uhradí veškeré náklady a škody, které vzniknou jak SŽDC tak i dopravci, který bude mít kapacitu přidělenou. Vyzval dopravce, aby si požádali o kapacitu odstavných kolejí, kde mají odstavené vozy.,

Ing. Markéta Šlachtová, SŽDC

Vyzvala dopravce k otázkám. Došlé písemné otázky byly zodpovězeny v průběhu prezentací. Otázka k radiostanicím bude zodpovězena dodatečně.


Otázka:

Bc. Radek Modráček, Rail Cargo Carrier - Czech Republic s.r.o.

V případě závady na vozidle oznámené ASDEK se musí vozidlo odstavit v nejbližší nebo určené stanici. Vozy ale nejsou majetkem dopravce, musí se tedy čekat, až opravu provede majitel bez možnosti odhadnout čas obsazení koleje. Je v takovém případě nutné podávat žádost o kapacitu v KAZAS? Jak dlouho při takové mimořádnosti může být kolej obsazená?

Odpověď:

Ing. Miroslav Jasenčák, SŽDC

Jedná se o mimořádnost, proto bude řešena jako mimořádnost. V takovém případě bude kolej vždy k dispozici.

Ing. Eduard Tržil, MPA, SŽDC

Závada diagnostikovaná ASDEK je vždy mimořádnost. Vlak se odstaví v nejbližší vhodné stanici. Za určitých okolností je možné odstavení i na dopravních kolejích. Povinností dopravce je kolej co nejdříve uvolnit. Můžeme toto upřesnit jak pro zaměstnance SŽDC, tak i pro dopravce na Portálu.

Dopravce byl dopisem ze dne 20. 11. 2019 požádán, aby sdělil své požadavky na rezervaci kapacity zařízení služeb Místa nakládky a vykládky pro přepravu věcí. Rezervaci je možno provést pouze v případě, že dopravce má objednánu trasu vlaku v rámci ročního jízdního řádu pro obsluhu daného místa nakládky a vykládky. Rezervace budou následně provedeny v aplikaci KAZAS. Rezervace se potvrzují vždy v pátek na následující týden. Zatím není možné tento termín změnit. Během příštího roku je předpoklad zpracovávání a příprava nové aplikace pro využívání zařízení služeb (rezervace + přidělení kapacity).


Otázka:

Bc. Radek Modráček, Rail Cargo Carrier - Czech Republic s.r.o.

Tiché vozy se musí zadat přímo nebo pomocí datové výměny? Dopravce se o typu vozu dozví prakticky až při překročení hranic ze zahraničí do ČR. Nejsme majiteli vozů, informace o nich obdržím pozdě, nemám potom šanci např. 30 vozů zadat do REVOZ. V celém parku vozů v rámci evropského oběhu vozů je nemyslitelné jejich zadání do REVOZ.

Odpověď:

Ing. Martin Havránek, SŽDC

Za modernizované vozy za účelem snižování emisí hluku splňující podmínky uvedené v platném Prohlášení o dráze pro GVD 2020 bude vyplácen bonus, proto musí být stanovena přesně daná pravidla.

Zadání složení vlaku je možné pouze do aplikace ComposT pomocí web prostředí ComposT nebo prostřednictvím jeho datového rozhraní.

Konkrétní modernizované vozy za účelem snížení emisí hluku musí být vloženy do IS REVOZ. Správnost zadaných parametrů jednotlivých vozidel bude ověřena v IS REVOZ a je nutné doložit modernizaci jednotlivých vozidel.

Data budou dále zpracovávána v IS KAPO.


Otázka:

Ing. Libor Myslivec, Cargo Motion s.r.o. – písemný dotaz

Systém objednávání prostřednictvím KAZAS zvýhodňuje některé dopravce. Pro rezervaci je dána povinnost 7 dnů předem, ale realita bývá i 3 dny pro ČD Cargo. Ostatní dopravci pak nemohou dopředu plánovat vlaky a dny nakládky.

Odpověď:

Ing. Eduard Tržil, MPA, SŽDC

Dopravci s přidělenou kapacitou z ročního jízdního řádu mají svůj kontrakt na přepravy, a proto je jim přidělen díl kapacit v zařízení služeb v rámci roční rezervace.

Každý dopravce 20. 11. 2019 dostal dopis o KAZAS a objednávce zařízení služeb.

Pro odstavné koleje je teď nastaveno potvrzení rezervace v pátek na následující týden, jinak to nejde. Během příštího roku je předpoklad zpracovávání a příprava nové aplikace pro využívání zařízení služeb (rezervace + přidělení kapacity).


Otázka:

Ing. Jiří Mužík, MBM rail s.r.o.

Děkujeme za nové TTP. Vyvine SŽDC aplikaci pro zobrazování TTP podobně jako je v Německu aplikace Ebula?

Odpověď:

Ing. Eduard Tržil, MPA, SŽDC

Systémy SŽDC nejsou na takový rozsah zpracování dat připraveny, jdeme cestou novelizace tabulky 9 TTP. Nebude to jako v Německu, SŽDC nebude vyvíjet žádné další aplikace.

Připravujeme centrální rozkazy, zkoušíme i jiné typy zpravování.

Ing. Lukáš Fiala, SŽDC

TTP budou i ve formátu XML, totožné s tabulkou 9. Tento formát dat lze bez problémů zpracovat vlastním software dopravce.

Ing. Miroslav Jasenčák, SŽDC

Nové TTP byly prezentovány již v Pardubicích. Bude na dopravcích, jak si data a v jaké podobě doručí zaměstnancům. Stejně jako je na dopravcích, zda si vyvinou svou vlastní aplikaci. SŽDC k tomu žádnou aplikaci vyvíjet nebude.


Otázka:

Ing. Jiří Mužík, MBM rail s.r.o.

Zajímalo mě, jestli data TTP budou v budoucnu on-line, zejména kvůli možnosti rychlé aktualizace dat.

Odpověď:

Ing. Miroslav Jasenčák, SŽDC

Prvotní cíl je zprovoznění TTP, dále se bude postupovat podle získaných zkušeností.


Otázka:

Ing. Jiří Mužík, MBM rail s.r.o.

Spojení je samozřejmě potřeba, ale proč SŽDC nutí neustále dopravce do radiostanic TRS a ne do národního roamingu, který zde není. Proč není národní pokrytí, vyřešilo by se spojení všude.

Odpověď:

Ing. Vladimír Říha, SŽDC

Musí doběhnout stará smlouva na GSM a GSM-R s operátorem O2, který nechtěl prodloužit smlouvu. Nynější sazba 9 Kč/min je nesmyslná. Nemůžeme operátory přinutit, pokud oni sami nebudou chtít.

Komentář:

Ing. Oldřich Sládek, ŽESNAD

Probíhá jednání s ČD Telematika na vyvinutí jednotného spojení. Také to budeme vyžadovat po SŽDC.


Otázka:

Ing. Luďka Hnulíková, ARRIVA vlaky s.r.o.

Zajímá mě spolupráce mezi dopravci a SŽDC v rámci přepravy imobilních občanů. Logicky vyplývá jako koordinátor při přestupech SŽDC. Jak to bude SŽDC zařizovat?

Odpověď:

Ing. Miroslav Jasenčák, SŽDC

Závisí na CENDIS (Centrum dopravních informačních systémů Ministerstva dopravy ČR). Bude se řešit po spuštění systému.


Otázka:

Ing. Luďka Hnulíková, ARRIVA vlaky s.r.o.

Povinnost zajistit přestupy imobilních občanů je na SŽDC. Dopravci ho přivezou, ale přestup mezi nástupišti musí zajistit SŽDC. Ostatní je na dopravcích.

Odpověď:

Ing. Miroslav Jasenčák, SŽDC

Nějakou formou se musí SŽDC o takové jízdě a přestupu dozvědět. Nejpozději 48 h před jízdou, aby se mohla oblastní ředitelství zařídit.


Otázka:

Ing. Luďka Hnulíková, ARRIVA vlaky s.r.o.

Co máme udělat v rámci jednoho dopravce, je jasné. Ale co je třeba při přestupu mezi různými dopravci. Co dělat, aby se to dozvěděl i druhý dopravce, jak se spárovat?

Odpověď:

Ing. Eduard Tržil, MPA, SŽDC

Systém jednotného tarifu je v kompetenci CENDIS, který jedná s jednotlivými dopravci. Potom by se mělo vše zařizovat přes CENDIS. Jinak nemůžeme garantovat. CENDIS to bude zajišťovat, posílat informace dopravcům. V současné době to zatím není k dispozici.


Otázka:

Ing. Luďka Hnulíková, ARRIVA vlaky s.r.o.

Co tedy máme doporučit cestujícím?

Odpověď:

Ing. Miroslav Jasenčák, SŽDC

Z našeho pohledu není rozhodující, od koho informace o takové přepravě přijde. Může to být i tak, že si cestující sám zavolá a oznámí jízdu.


Otázka:

Ing. Luďka Hnulíková, ARRIVA vlaky s.r.o.

Při žádosti o trasu ad-hoc, můžeme chtít jen základní a operativní hlášení?

Odpověď:

Ing. Miroslav Jasenčák, SŽDC

Ano.


Otázka:

Ing. Luďka Hnulíková, ARRIVA vlaky s.r.o.

Poplatek za nástupiště – v návrhu byl uveden jiný vzorec, než který bude uplatňován.

Odpověď:

JUDr. Hana Honzáková (Úsek náměstka GŘ pro řízení provozu, ředitelka Odboru obchodních a smluvních vztahů (O5))

Ano, původní cena byla jiná. Cena za použití přístupových komunikací pro cestující ve vlaku osobní dopravy procházela do této chvíle správním řízením (cenovou kontrolou ÚPDI). Museli jsme reagovat na rozhodnutí ÚPDI ve správním řízení. Platné je to, co bude v Prohlášení o dráze 2021. Do prohlášení 2020 to bude zapracováno změnou.


Otázka:

Ing. Luďka Hnulíková, ARRIVA vlaky s.r.o.

Jak budou zpoplatněna 1. nástupiště?

Odpověď:

JUDr. Hana Honzáková, SŽDC

Podle výsledku správního řízení budou zpoplatněna dle kategorií stanic.

Nástupiště ve vlastnictví Českých drah máme sice pronajaté, ale i zde jsme identifikovali přímé náklady, podle kterých se stanovily sazby (osvětlení, úklid, apod.) Týká se to všech nástupišť v ČR.


Otázka:

Ing. Luďka Hnulíková, ARRIVA vlaky s.r.o.

Nástupiště nejsou v nájmu, ale v užívání. Vybírali byste 2x – od ČD a od dopravců. 1. nástupiště je součást budovy, ne dopravní cesty.

Odpověď:

JUDr. Hana Honzáková, SŽDC

Rozsudek evropského soudu (žalovány ÖBB) je ve smyslu „perony jsou součástí základního balíčku ceny za užití dopravní cesty“. Mezinárodní rozsudek vyšel v době rozhodování o ceně za použití přístupových komunikací pro cestující ve vlaku osobní dopravy. Rozsudek evropského soudu je nad smlouvou.


Otázka:

Ing. Luďka Hnulíková, ARRIVA vlaky s.r.o.

VPNPDD – arbitr je podle SŽDC definován, nicméně není v prohlášení o dráze nikde uvedeno, kdo je tím arbitrem.

Odpověď:

JUDr. Hana Honzáková, SŽDC

Dle zákona musí být arbitr nestranný. 3. 10. 2019 jsme zde systém VPNPDD představili dopravcům, a zároveň jsme představili i zástupce arbitra. Jedná se o Institut Jana Pernera. V současné době s nimi vyjednáváme. SŽDC bude za úkony arbitrovi platit, a to i přesto, že systém není zpoplatněn. Po uzavření smlouvy s arbitrem dáme informaci do prohlášení o dráze změnou.


Otázka:

Ing. Tomáš Hádek, MetransRail s.r.o., METRANS a.s.

K novému předpisu D1 – proběhlo připomínkování, na METRANS však nic nedošlo. Chtěli bychom se také zúčastnit připomínkového řízení.

Odpověď:

Ing. Eduard Tržil, MPA, SŽDC

Novelizovaná D1 je nyní v připomínkovém řízení v rámci SŽDC. Počátkem roku 2020 půjde k připomínkám dále, na ŽESNAD a mezi dopravce.

Ing. Miroslav Jasenčák, SŽDC

Do konce roku předpis D1 upravujeme na SŽDC. Poté proběhne připomínkové řízení tak, aby od 30. 6. 2020 byl v platnosti, s účinností od 1. 1. 2021.


Otázka:

Ing. Tomáš Hádek, MetransRail s.r.o., METRANS a.s.

Odstavné koleje - bylo by vhodné odstavné koleje zpoplatnit, aby se koleje nerezervovaly zbytečně. Vzhledem k tomu, že systém běží bezplatně, hrozí, že si dopravce koleje zablokuje, i když je nebude kapacitně potřebovat.

Odpověď:

Ing. Jiří Černý, SŽDC

Zatím žádné sankce neplánujeme. Je problém zjistit, zda tam zrovna někdo neposunuje.

Nemá smysl, aby si dopravci dělali naschvály. Pokud bude některý dopravce záměrně rezervovat koleje bez potřeby jejich obsazení, může mu příště jiný dopravce udělat to samé. Taková cesta nikam nepovede. Pokud by taková situace nastala a při zjištění takového jednání bude odebrána kapacita.


Otázka:

Ing. Tomáš Hádek, MetransRail s.r.o., METRANS a.s.

Taková situace nastane, je jen otázka kdy. V Německu klidně velký dopravce zaplatí, i když ve skutečnosti koleje neobsadí.

Odpověď:

Ing. Jiří Černý, SŽDC

Pokud se bude nějakým způsobem podvádět, změní se pravidla pro přidělování.

Komentář:

Ing. Oldřich Sládek, ŽESNAD

Takové připomínky jsme již na SŽDC zasílali. ŽESNAD se bude angažovat do vývoje KAZAS nebo jiného nového systému tak, aby byl spravedlivý.


Ukončení

16.00 h   Ing. Miroslav Jasenčák všem poděkoval za účast, požádal o zpětnou vazbu na letošní model setkání a ukončil 14. ročník Setkání s dopravci.