Evropské nákladní koridory (RFC)

V roce 2010 Evropský parlament a Rada Evropské unie stanovily pravidla pro zřízení evropské železniční sítě zajišťující konkurenceschopnou nákladní dopravu, která se skládá z mezinárodních koridorů pro nákladní dopravu.

Cílem je dosáhnout spolehlivé a kvalitní železniční nákladní dopravy, která by mohla soutěžit s ostatními druhy dopravy. Za tím účelem je nutný koordinovaný rozvoj železniční infrastruktury a stanovení harmonizovaných pravidel.

Hlavní myšlenkou pro vytvoření Nařízení 913/2010/EU (dále jen „Nařízení") bylo zlepšit služby provozovatelů infrastruktury (dále jen „IM") poskytované provozovatelům mezinárodní nákladní dopravy. K vytvoření konceptu koridorů přispěly předchozí aktivity, zejména první železniční balíček, program TEN-T (Trans-European Transport Network), spolupráce mezi členskými státy a IM v rámci evropského systému řízení železničního provozu a rozvoj TAF TSI (technické specifikace pro interoperabilitu pro telematické aplikace v nákladní dopravě).

Prostřednictvím Nařízení Evropská unie působí v těchto hlavních oblastech odpovídajících procesu harmonizace:

  • zlepšení koordinace mezi provozovateli infrastruktury,
  • zlepšení podmínek přístupu k infrastruktuře,
  • zajištění dostatečné priority pro nákladní vlaky,
  • zlepšení intermodální dopravy na koridorech.

Za účelem dosažení těchto cílů Evropská unie stanovila 9 mezinárodních koridorů pro železniční nákladní dopravu (dále jen „RFC“) v rámci své železniční sítě. Aktualizovaný popis jednotlivých RFC (podle Nařízení 913/2010/EU, přílohy II k Nařízení 1316/2013/EU a Prováděcího rozhodnutí Komise 1111/2015/EU) je uveden v Prohlášení o dráze.

Správa železnic je členem následujících koridorů:

  • RFC 5 „Baltsko-jadranský“,
  • RFC 7 „Východní a východo-středomořský“,
  • RFC 8 „Severomořsko-baltský“,
  • RFC 9 „Rýnsko-dunajský“.