Cenová nabídka Správy železnic pro mimořádné zásilky

Cenová nabídka provozovatele dráhy pro mimořádné zásilky na síti Správy železnic platná od 1. 7. 2013
 
S platností ode dne 1. 7. 2013 dochází ke změně cen za projednání přepravy a stanovení dopravních podmínek pro mimořádné zásilky a k zavedení ceny za dopravní průzkum trasy mimořádné zásilky. Kategorie 1 – 3 se nemění, upravena je kategorie 4 a zavedena nová kategorie 5. Každé kategorii je přiřazena cena. Cena je uvedena za jedno projednání (číslo MZ).
 
Pro zařazení jednotlivých MZ do kategorií platí následující pravidla:
 
Cenová kategorie
Kategorie zahrnuje mimořádné zásilky
kategorie 1
·         Hmotnost nákladu překračuje stanovenou traťovou třídu zatížení nebo údaj pro nejvyšší zatížení vozu (rastr ložné hmotnosti / rastr dodatkového údaje vozu)
·         Tuhé ložné jednotky naložené na dvou a více vozech s opleny
·         Ohebné ložné jednotky o délce větší než 36 m na více vozech 1)
·         Zásilky naložené na vozech s více než 8 nápravami
·         Vozidlo, u něhož správní drážní úřad rozhodl, že smí být provozováno, nebo dopravováno za zvláštních technických a provozních podmínek
·         Vozidlo ložené nebo na vlastních kolech bez označení RIV/RIC/TEN nebo bez označení CZ v rastru přechodnosti
·         Ostatní zásilky vyplývající z evropských norem a Dohod a Úmluv
kategorie 2
·         Zásilka překročením ložné míry (dále jen PLM)
·         Vozidlo překračující svým kinematickým nebo statickým obrysem příslušný průjezdný průřez tratě
kategorie 3
·         Zásilka s PLM a současně hmotnost nákladu překračuje stanovenou traťovou třídu zatížení nebo rastr ložné hmotnosti / rastr dodatkového údaje vozu
·         Vozidlo překračující svým kinematickým nebo statickým obrysem příslušný průjezdný průřez tratě a současně překračuje stanovenou traťovou třídu zatížení, rastr ložné hmotnosti / rastr dodatkového údaje vozu nebo přechodnost vozidla
kategorie 4
·         Zásilka s PLM naložená do EP na speciálním hlubinovém voze s manipulací odsunu a zdvihu
kategorie 5
·         Zásilka s PLM naložená za EP na speciálním hlubinovém voze s manipulací odsunu a zdvihu

 

Vysvětlivka: EP znamená evidenční prostor, ve kterém Správa železnic eviduje stavby, zařízení a přírodní útvary (souhrnné objekty). Na tratích Správy železnic existuje EP 2,2 s poloviční šířkou 2 200 mm a EP 2,5 s poloviční šířkou 2 500 mm. Pro posuzování kategorie 4 nebo 5 je rozhodující hodnota kritického bodu zásilky (18b) a požadovaná trasa.

                             
Za projednání přepravy, stanovení dopravních podmínek pro mimořádné zásilky a za dopravní průzkumu trasy mimořádné zásilky s platností od 1. 7. 2013 účtuje Správa železnic následující ceny (v Kč):
 
Produkt
kategorie 1
kategorie 2
kategorie 3
kategorie 4
kategorie 5
Projednání přepravy a stanovení dopravních podmínek pro mimořádné zásilky
1.000,-
3.000,-
5.000,-
13.000,-
Individuální2)
Dopravní průzkum trasy mimořádné zásilky
500,-
1.500,-
2.500,-
7.500,-
Individuální2)
Vydání Edps „Příkaz k dopravě MZ“– cena je uvedena za jeden Příkaz (číslo dps)
50,-
50,-
50,-
50,-
50,-
 
Poznámky:
1) Na Správě železnic a v některých dalších železničních podnicích jsou přepravy uskutečněné v ucelených vlacích považovány za pravidelné zásilky (bez projednávání jako MZ) pokud jsou dodrženy podmínky zajištění nákladu podle zásad mezinárodních předpisů (např. UIC-Nakládací směrnice).
2) Individuální cena na konkrétní obchodní případ; cena bude stanovena obchodní nabídkou proti obdržené poptávce, minimálně však ve výši dle cenové kategorie 4.

Přílohy: