Ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku pro JŘ 2021

Ceny za použití dráhy celostátní a regionálních drah provozovaných Správou železnic jízdou vlaku a podmínky jejich uplatnění

I. Všeobecné informace a podmínky stanovení ceny za použití dráhy jízdou vlaku

I.1 Jízda všech vlaků na síti Správy železnic podléhá úhradě ceny za použití dráhy jízdou vlaku. 

I.2 Všechny parametry cenového modelu pro výpočet ceny za použití dráhy jízdou vlaku musí být v souladu s platnými cenovými předpisy. Cenový model se řídí zásadami cenové regulace pro úkony spojené s použitím železniční infrastruktury v rámci minimálního přístupového balíčku. Základní informace o principech, na jejichž základě byl cenový model vytvořen, jsou předmětem kapitoly 6 Prohlášení o dráze.

I.3 Kalkulace ceny za použití dráhy jízdou vlaku smí zahrnovat pouze náklady, splňující podmínky přímého vynaložení na provoz železniční dopravy v rozsahu stanoveném platným výměrem MF. Cena je konstruována jako dvousložková s odděleným výpočtem:

a) pro vlastní jízdu vlaku

b) za použití přístupových komunikací pro cestující.

Při kalkulaci základních cen pro uvedené složky ceny byly použity náklady přímo vynaložené na provoz železniční dopravy přiřazené k jednotlivým složkám.

I.4 Předmětem kalkulace vyhlášené ceny za použití dráhy jízdou vlaku nejsou náklady na údržbu a opravy pevných trakčních zařízení.

I.5 Jízdou vlaku se pro účely stanovení ceny za použití dráhy celostátní a drah regionálních rozumí jízda jednoho nebo více kolejových vozidel, včetně speciálních hnacích vozidel, pokud je organizována jako jízda vlaku ve smyslu dopravních předpisů.

I.6 Parametry a aplikační podmínky cenového modelu pro výpočet cen za použití dráhy jízdou vlaku jsou závazné pro provozovatele dráhy Správu železnic a pro všechny právní subjekty, s nimiž byla uzavřena smlouva o provozování drážní dopravy na železniční síti ve vlastnictví České republiky provozované Správou železnic (dále jen dopravci). 

I.7 Cenami se v kontextu této přílohy „C“ rozumějí ceny bez DPH.

II. Cenový model

II.1 Výsledná cena za použití dráhy jízdou vlaku pro konkrétní vlak na trati dané kategorie se vypočítá podle následujícího  kalkulačního vzorce:

 

Cv = ?Cs + CPK

Cs = L x Z x K x Px x S1 x S2

kde:

Cv =     cena za použití dráhy jízdou vlaku [Kč]

Cs =      cena za použití dráhy jízdou jednoho subvlaku [Kč] (viz článek V.2)

L =       délka jízdy subvlaku (viz článek II.2)

Z =       základní cena za 1 km jízdy vlaku (viz článek II.3)

K =       koeficient kategorie tratě (viz článek II.4)

Px =      produktový faktor P1 až P5 ( viz článek II.5)

S1 a S2 = specifické faktory (viz článek II.6)

CPK =    cena za použití přístupových komunikací pro cestující ve vlaku osobní dopravy (viz kapitola IV.) [Kč]

 

II.2 Délka jízdy subvlaku L [km] je pro účely výpočtu ceny za použití dráhy jízdou vlaku stanovena vztažmo k topologickým údajům dopravních bodů, jejichž poloha na trati je v síti KANGO uváděna s přesností na jedno desetinné místo. K ověření mohou dopravci využít aplikaci DYPOD, dostupnou na portálu Provozování dráhy (https://provoz.spravazeleznic.cz/dypod).

II.3 Základní cenou za 1 km jízdy vlaku Z [Kč/vlkm] se rozumí cena za jeden vlakový kilometr kalkulovaná v souladu se zásadami uvedenými v kapitole I. Tato cena je shodná pro všechny vlaky. Pro období platnosti tohoto Prohlášení o dráze činí 21,50 Kč/vlkm.

II.4 Koeficient kategorie trati K představuje kombinaci činitelů, které po dobu platnosti ročního jízdního řádu ovlivňují kvalitu služeb poskytnutých dopravci na daném traťovém úseku, částečně zohledňují poptávku po přídělu kapacity v daném úseku, poměr nákladů vynaložených na údržbu tratí příslušné kategorie v předcházejícím statistickém období, případně vůli provozovatele dráhy podporovat udržení nebo zvýšení rozsahu objednávané kapacity na tratích dané kategorie. Zařazení tratí do jednotlivých kategorií je výsledkem zhodnocení jejich současného technického stavu, vybavení technickým zařízením a zohlednění poptávky po přídělu kapacity na tratích sítě TEN-T a ostatních tratích. Hodnota koeficientu pro jednotlivé kategorie tratí je uvedena v následující tabulce. 

Koeficient kategorie trati K

Kategorie trati

Hodnota koeficientu

1

1,15

2

1,12

3

1,00

4

0,88

5

0,71

 

V tabulce uvedené kategorie tratí a jim odpovídající hodnoty koeficientů slouží výhradně pro výpočet cen za použití dráhy jízdou subvlaku Cs a neexistuje jejich přímá závislost na kategorizaci tratí podle mapových podkladů M01, M02 a M03. Příslušnost jednotlivých tratí do kategorií 1 až 5 za účelem výpočtu cen za použití dráhy jízdou vlaku je uvedena ve sloupci 11 tabulky B Přílohy “B“ tohoto Prohlášení o dráze

II.5 Produktový faktor Px je činitel, který zohledňuje segmentaci trhu na služby s rozdílnou úrovní cen. Důvodem diferenciace jsou buď přímé náklady vynakládané na danou službu, nebo podpora příslušného segmentu trhu s využitím dofinancování ze státního rozpočtu. V cenovém modelu jsou zavedeny následující produktové faktory:

P1  –  Osobní doprava

P2  –  Nákladní doprava nespecifická

P3 – Nákladní doprava v rámci svozového a rozvozového systému jednotlivých vozových zásilek

P4  – Kombinovaná nákladní doprava

P5  – Nákladní doprava – nestandardní vlaky

Podmínky pro použití odpovídajícího produktového faktoru při výpočtu ceny pro konkrétní vlak jsou předmětem kapitoly III. Každému vlaku je přiřazen jediný produktový faktor, vzájemná kombinace je vyloučená.

Jednotlivé produktové faktory nabývají následujících hodnot:

Produktový faktor Px

Produktový faktor

Hodnota produktového faktoru

P1

1,00

P2

1,00

P3

0,30

P4

0,65

P5

2,00

 

 

II.6 Specifický faktor Sx je činitel, jehož účelem je zohlednit v ceně subvlaku jeho složení nebo účinky na opotřebení tratě. Každému subvlaku jsou v kalkulačním vzorci přiřazeny odpovídající hodnoty obou zavedených specifických faktorů. Podmínky pro přiřazení hodnot specifických faktorů jednotlivým subvlakům jsou předmětem kapitoly III. V cenovém modelu jsou zavedeny následující specifické faktory.

II.6.1 S1 –  Koeficient opotřebení trati v závislosti na celkové hmotnosti vlaku

Tento specifický faktor reflektuje rozdílné opotřebení trati jízdou vlaků o různé hmotnosti. Celkovou hmotností vlaku [t] se rozumí součet hmotností všech vozidel vlaku včetně hmotnosti cestujících nebo nákladu zaokrouhlený na celé tuny nahoru. Hodnoty specifického faktoru jsou stanoveny pro daná rozmezí celkové hmotnosti vlaku.

Koeficient opotřebení trati v závislosti na celkové hmotnosti vlaku – S1

Hmotnostní interval [t]

Hodnota S1

Hmotnostní interval [t]

Hodnota S1

do 49

0,42

1000 až 1199

2,77

50 až 99

0,49

1200 až 1399

3,36

100 až 199

0,59

1400 až 1599

3,88

200 až 299

0,76

1600 až 1799

4,36

300 až 399

0,94

1800 až 1999

4,89

400 až 499

1,14

2000 až 2199

5,37

500 až 599

1,34

2200 až 2399

5,92

600 až 699

1,50

2400 až 2599

6,39

700 až 799

1,76

2600 až 2799

6,88

800 až 899

2,03

2800 až 2999

7,30

900 až 999

2,31

nad 3000

8,35

 

II.6.2 S2 – Koeficient vybavenosti činného hnacího vozidla ve vlaku zabezpečovacím zařízením ETCS (Level 2 nebo vyšší)

Vzhledem ke skutečnosti, že jde o podporu zavádění zabezpečovacího zařízení v co nejširším rozsahu,  jsou vlaky s činnými hnacími vozidly vybavenými tímto zařízením cenově zvýhodněny i při jízdě po traťových úsecích bez stacionární části systému ETCS. Cenové zvýhodnění se netýká řídících vozů. Výše zvýhodnění v cenovém modelu bere v úvahu skutečnost, že v souladu se směrnicí 2012/34/EU je vlastníkům hnacích vozidel se zařízením ETCS poskytována další podpora ze státního rozpočtu. Hodnoty specifického faktoru S2 jsou uvedeny níže. Hodnota pro vybavené vozidlo je přiřazována každému vlaku, v němž je alespoň jedno činné hnací vozidlo se zařízením ETCS, Level 2 nebo vyšší a nemění se s počtem takto vybavených vozidel. Pro přiznání hodnoty S2 příslušející vozidlům se zařízením ETCS, Level 2 nebo vyšší je rozhodující zápis v IS REVOZ (zaškrtnutý stav „ETCS Cena za použití dráhy jízdou vlaku“ v kartě „Vozidla“), provedený na základě žádosti podané dopravcem nebo vlastníkem vozidla. Nová hodnota S2 je brána v úvahu ode dne zápisu informace do IS REVOZ. Zpětná účinnost informace není přípustná. Dopravce, který provozuje vozidlo jiného vlastníka, je pro uplatnění nároku na přiřazení výhodnější hodnoty S2 povinen si ověřit, zda vozidlo předmětného inventárního čísla má v IS REVOZ uvedenou informaci o vybavenosti ETCS. Náhrada této informace pouhým odkazem na vybavení jiných vozidel stejné řady není přípustná.

Koeficient vybavenosti činného hnacího vozidla ve vlaku zabezpečovacím zařízením ETCS (Level 2 nebo vyšší) S2

Vybavenost hnacího vozidla ETCS Level 2 a vyšší

Hodnota specifického faktoru S2

Nevybavené hnací vozidlo

1,00

Vybavené hnací vozidlo

0,90

 

III. Provozní a technické podmínky, ovlivňující výpočet cen

III.1 Režim vykazování parametrů realizovaných výkonů pro výpočet ceny za použití dráhy jízdou vlaku je upraven předpisem SŽDC Is 10.

III.2 Cena za použití dráhy jízdou vlaku odpovídá jeho skutečnému složení, zjištěnému z informačních systémů nebo kontrolou vlaku, provedenou Správou železnic.

III.3 Pro výpočet výsledných cen za použití dráhy jízdou vlaku je rozhodující skutečná vlakem projetá trasa a v případě vlaku osobní dopravy i plánovaný počet jeho zastavení v místech nástupu a/nebo výstupu cestujících. V případě, že vlak jel po odklonové trase z důvodů na straně Správy železnic postupuje Správa železnic v souladu s ustanovením Prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/909, čl.5, odst. 4.

III.4 Vlakem osobní dopravy se pro účely stanovení ceny za použití dráhy jízdou vlaku rozumí vlak, kterému byl v informačním systému pro výpočet ceny za použití dráhy (dále jen IS KAPO) přiřazen produktový faktor P1. Vlakem nákladní dopravy se pro účely stanovení ceny za použití dráhy jízdou vlaku rozumí vlak, kterému byl v IS KAPO přiřazen některý z produktových faktorů P2, P3, P4 nebo P5. Základním kritériem pro přípustnost přiřazení produktového faktoru k vlaku je druh vlaku odpovídající členění podle předpisu SŽDC D1, články 2206 až 2212 a uvedený v hlavičce příslušného vlaku v IS ISOŘ. Za správnost deklarovaného druhu vlaku odpovídá dopravce, který jej uvedl v žádosti o přidělení kapacity dráhy a s ohledem na požadované přiřazení správného produktového faktoru je povinen zkontrolovat, zda druh vlaku uvedený přídělcem v datovém jízdním řádu odpovídá požadovanému složení a účelu vedení vlaku. Pokud bude při zpracování výkonů v IS KAPO jeho obsluhou zjištěno, že soupravový vlak (Sv) jel v celé trase ve složení pouze hnací vozidlo (s výjimkou motorového vozu nebo trakční jednotky), bude jeho produktový faktor změněn na P2.  

III.5 Podmínky pro výpočet výsledné ceny za použití dráhy jízdou vlaku s aplikací produktových faktorů P3 nebo P4

Za účelem podpory rozvoje vybraných segmentů trhu v železniční nákladní dopravě vyhlašuje Správa železnic odlišné ceny za použití dráhy jízdou vlaku, které jsou při dodržení stanovených podmínek dostupné rovným a nediskriminačním způsobem všem dopravcům na celostátní dráze a regionálních dráhách provozovaných Správou železnic. Pro vlaky, které splní níže uvedené podmínky, bude výsledná cena kalkulována s použitím produktového faktoru P3 nebo P4.

III.5.1 Podmínky pro přepočet základní ceny za použití dráhy jízdou vlaku produktovým faktorem P3nákladní doprava v rámci svozového a rozvozového systému jednotlivých vozových zásilek

 • Produktový faktor P3 bude použit pro následující druhy vlaků nákladní dopravy z ročního jízdního řádu a jeho pravidelných změn nebo zavedených na základě kladně posouzené žádosti o dlouhodobé ad hoc přidělení kapacity dráhy, pokud jsou tyto vlaky součástí svozového a rozvozového systému jednotlivých vozových zásilek dopravce, který o přiřazení produktového faktoru P3 požádal:
 1.  pravidelné manipulační a vlečkové vlaky,
 2. vybrané pravidelné vnitrostátní nákladní vlaky sloužící k převozu jednotlivých vozových zásilek mezi vlakotvornými stanicemi na infrastruktuře provozované Správou železnic v nichž dochází k přepracování vlaku,
 3. vybrané pravidelné mezinárodní nákladní vlaky, sloužící k převozu jednotlivých vozových zásilek mezi vlakotvornými stanicemi, kde dochází k přepracování vlaku,
 • Přiřazení produktového faktoru P3 pro konkrétní vlaky musí dopravce písemně projednat s odborem obchodních a smluvních vztahů Správy železnic.

V případě vlaků dle ročního JŘ a jeho změny dopravce předkládá seznam vlaků s uvedením jejich čísla a výchozího a cílového místa na síti Správy železnic.

V případě individuálních ad hoc žádostí s produktem dlouhodobá žádost dopravce uvádí buď seznam vlaků s uvedením jejich čísla (pokud již bylo přiděleno), nebo seznam evidenčních čísel žádostí o přidělení individuální kapacity dráhy. V obou případech uvádí výchozí a cílové místo na síti Správa železnic.

U každého vlaku musí být uvedena informace, prokazující jeho příslušnost k svozovému a rozvozovému systému dopravce (může se jednat o výpis z plánu vlakotvorby, přehled návaznosti vlaků v rámci svozového a rozvozového systému jednotlivých zásilek, informaci o zdrojích a určení zátěže ve stanicích, kde má vlak manipulovat aj.). Seznam musí dopravce na odbor obchodních a smluvních vztahů Správy železnic zaslat v termínech shodných s termíny předložení žádostí o přidělení kapacity dráhy (kapitola 4.3.1.8 nebo první odstavec kapitoly 4.3.2 tohoto prohlášení o dráze). Samotné přidělení kapacity dráhy příslušnému vlaku není vyjádřením souhlasu Správy železnic s přiřazením produktového faktoru P3.

Nebude-li systémem vnitřní komunikace provozovatele dráhy vydán souhlas odboru obchodních a smluvních vztahů Správy železnic s přiřazením produktového faktoru P3 budou žádosti přídělcem kapacity dráhy zamítnuty.

 • Čísla tras vlaků dle ročního JŘ, nebo jeho změn, která jsou podle projednaného seznamu určena pro vlaky s produktovým faktorem P3, nesmí být dopravcem použita pro trasy jiných relací. Pokud je číslo trasy dle projednaného seznamu použito dopravcem pro jinou relaci, ztrácí dopravce nárok na produktový faktor P3.
 • Aplikace produktového faktoru P3 není přípustná u vlaků, které jely ve složení pouze z jednoho nebo více hnacích vozidel.
 • Aplikace produktového faktoru P3 není přípustná u vlaků, pro něž nebyla pořízena zpráva o složení vlaku v IS ComposT.

III.5.2 Podmínky pro přepočet základní ceny za použití dráhy jízdou vlaku produktovým faktorem P4kombinovaná nákladní doprava

 • Produktový faktor P4 bude použit pro vlaky nákladní dopravy, složené výhradně z hnacích vozidel a tažených vozidel pro přepravní jednotky kombinované dopravy (ložené těmito jednotkami nebo prázdné).
 • O požadavku na přiřazení produktového faktoru P4 pro konkrétní vlak dopravce informuje některým z následujících způsobů:
 1. Dopravce předloží před začátkem platnosti ročního jízdního řádu 2021 nebo jeho změn odboru obchodních a smluvních vztahů Správy železnic seznam pravidelných vlaků ročního jízdního řádu, které jsou určeny pro kombinovanou dopravu a u kterých bude uplatňovat nárok na aplikaci produktového faktoru P4.
 2.  Při objednávání vlaku ad hoc, kterému má být přiznána aplikace produktového faktoru P4, dopravce v informačním systému KADR na kartě „Parametry trasy vlaku, oddíl Další údaje/Produktový faktor“ uvede produktový faktor P4.
 3. Aplikace produktového faktoru P4 není přípustná u vlaku, který jel ve složení pouze z jednoho nebo více hnacích vozidel s výjimkou vlaku, kdy součástí jím využité přidělené trasy je jízda nastupujícího nebo odstupujícího hnacího vozidla a podíl jízd bez zátěže na celkové využité délce přidělené trasy je nižší než 50%.
 4. Aplikace produktového faktoru P4  není přípustná u vlaků, pro něž nebyla pořízena zpráva o složení vlaku v IS ComposT.

III.6 Aplikace produktového faktoru P5 nákladní doprava – nestandardní vlaky

Z hlediska přiřazení odpovídajícího produktového faktoru jsou za nestandardní považovány vlaky vedené pro zkoušky drážních vozidel při rychlosti vyšší, než traťová nebo s hmotností na nápravu vyšší, než je stanovena pro příslušný úsek trati nebo pokud jízda vyžaduje zvláštní dopravní opatření či nestandardní činnosti (např. mimořádné přeměření nebo kontrolu tratě, střežení přejezdů, apod.). Výpočet ceny za jízdu nestandardního vlaku se provede prostřednictvím aplikace produktového faktoru P5 nákladní doprava – nestandardní vlaky.

IV. Cena za použití přístupových komunikací pro cestující ve vlaku osobní dopravy

Za cenu za použití přístupových komunikací pro cestující ve vlaku osobní dopravy (dále jen cena za přístupové komunikace) Správa železnic poskytuje dopravcům přístupové komunikace pro příchod cestujících k jejich vlakům osobní dopravy a odchod od těchto vlaků. Jedná se výhradně o přístupové komunikace, které tvoří součást železniční infrastruktury zpoplatněné v rámci minimálního přístupového balíčku. 

IV.2 Cena za přístupové komunikace se pro každý konkrétní vlak vypočítá podle následujícího kalkulačního vzorce:

 

:

Cpk =    cena za přístupové komunikace v železničních stanicích a zastávkách v celé trase vlaku [Kč]

 =    základní cena za jedno plánované zastavení vlaku osobní dopravy pro nástup a/nebo výstup cestujících v železničních stanicích a zastávkách kategorie „n“ [Kč/zastavení*t]

mpk =   hmotnost vlaku pro výpočet ceny za přístupové komunikace [t] (viz článek IV.5)

Nzn =    plánovaný počet zastavení vlaku osobní dopravy pro nástup a/nebo výstup cestujících v železničních stanicích a zastávkách kategorie „n„ (viz článek IV.2)

IV.3 Všechny železniční stanice a zastávky na síti Správy železnic jsou pro účel výpočtu ceny za  přístupové komunikace rozčleněny do 5 kategorií označených 11 až 15. Kategorizace železničních stanic a zastávek je provedena podle jejich vybavenosti přístupovými komunikacemi. 

Kritéria členění železničních stanic a zastávek do jednotlivých kategorií, výčet kategorií a  příslušnost železničních stanic a zastávek k jednotlivým kategoriím jsou předmětem tabulky C Přílohy “B“, tohoto Prohlášení o dráze. Kategorizace železničních stanic a zastávek pro účel výpočtu ceny za přístupové komunikace nemá žádnou návaznost na kategorizaci tratí.

IV.4 Základní cenou za plánované zastavení vlaku pro nástup a/nebo výstup cestujících  [Kč/zastavení*t] se rozumí cena za jedno zastavení vlaku osobní dopravy pro nástup a/nebo výstup cestujících kalkulovaná v souladu se zásadami uvedenými v kapitole I. Pro období platnosti tohoto Prohlášení o dráze a pro jednotlivé kategorie stanic a zastávek platí následující základní ceny:

Kategorie stanic a zastávek pro výpočet cen za  přístupové komunikace „n“

Základní cena   
[Kč/zastavení*t]

11

0,08

12

0,09

13

0,05

14

0,04

15

0,06

 

IV.5 Hmotnost vlaku pro výpočet ceny za použití přístupových komunikací pro cestující ve vlaku osobní dopravy mpk [t] je celková hmotnost vlaku (viz článek II.6.1) snížená o hmotnost činných hnacích vozidel bez možnosti přepravy cestujících podle REVOZ a zaokrouhlená na celé tuny nahoru. Zdrojem informací o vozidlech zařazených ve vlaku jsou data, pořízená dopravcem v IS ComposT v souladu s pravidly uvedenými v předpise SŽDC Is 10. Hmotnost vlaku slouží jako srovnávací měřítko pro diferenciaci zpoplatnění každého plánovaného zastavení vlaku osobní dopravy podle jeho obsaditelnosti.

IV.6 Plánovaný počet zastavení vlaku pro nástup a/nebo výstup cestujících Nzn rozhodující pro  výpočet ceny za  přístupové komunikace odpovídá parametrům přidělené trasy vlaku.

V. Zpracování informací ve výpočetním systému IS KAPO a odsouhlasení fakturovaných výkonů a cen za použití dráhy jízdou vlaku

V.1 Výpočet cen za použití dráhy jízdou vlaku se provádí prostřednictvím výpočetního systému Správy železnic IS KAPO pro všechny vlaky, které jely ve sledovaném fakturačním období. Výchozími podklady jsou údaje o objednané trase vlaku, vydané datové jízdní řády, parametry skutečně jedoucího vlaku a informace o plánovaném počtu zastavení vlaku osobní dopravy pro nástup a/nebo výstup cestujících. Tyto podklady jsou do IS KAPO importovány z provozních informačních systémů (podrobnosti jsou obsaženy v předpise SŽDC Is 10). Za správnost zadaných údajů do výpočetního systému Správy železnic včetně požadavku na aplikaci produktového faktoru P3 nebo P4 odpovídá pořizovatel (dopravce). 

V.2 Subvlak je objektem výstupních informací z IS KAPO, který vzniká každou novou kombinací čísla vlaku, koeficientu kategorie tratí a jednoho či více specifických faktorů. Subvlak je jediným objektem jehož parametry lze dosadit do vzorce pro výpočet ceny za použití dráhy jízdou vlaku. Subvlak neslouží k evidenci počtu zastavení vlaku a k výpočtu ceny za použití přístupových komunikací pro cestující ve vlaku osobní dopravy.

V.3 Odsouhlasení fakturovaných výkonů a cen za použití dráhy jízdou vlaku včetně ceny za přístupové komunikace a bonusu za vozy modernizované za účelem snižování emisí hluku mezi Správou železnic a dopravcem se provádí na základě výstupů z IS KAPO, tj. buď na základě pracovního dodacího listu, nebo cestou webové aplikace, která umožňuje dodatečnou kontrolu editace jednotlivých dat jak obsluhou IS KAPO, tak dopravcem. Podrobnosti jsou uvedeny v předpise SŽDC Is 10. Periodicita odsouhlasení dat v pracovním dodacím listu v průběhu kalendářního měsíce vyplývá z dohody mezi obsluhou IS KAPO a pověřeným zaměstnancem dopravce a odpovídá množství odsouhlasovaných dat (objemu realizovaných výkonů). Bez ohledu na počet pracovních dodacích listů za dílčí časový úsek kalendářního měsíce se ke konečnému odsouhlasení vždy použije pracovní dodací list se všemi daty vlaků, které jely v působnosti daného dopravce během celého kalendářního měsíce.

V.4 Za formální odsouhlasení fakturovaných výkonů a cen před autorizací dat a vyhotovení podkladů pro vystavení faktury se považuje vypořádání připomínek ve webové aplikaci IS KAPO V případě oběhu pracovního dodacího listu dopravce do 24:00 hod. 10. dne po skončení fakturovaného měsíce buď výkony a ceny odsouhlasí, nebo je povinen písemně sdělit důvody, z kterých tak odmítá učinit. Pokud Správa železnic na správnosti navržených podkladů pro fakturaci trvá, řídí se postup obou smluvních stran po vystavení a odeslání faktury obecně platnými právními předpisy.   

V.5 Po uplynutí lhůty stanovené v článku V.4 provede obsluha IS KAPO autorizaci dat příslušného fakturačního období a zadá do informačního systému pokyn k vyhotovení měsíčního sumárního přehledu fakturovaných cen, rozčleněného podle jednotlivých produktových faktorů, které byly vlakům příslušného dopravce ve fakturačním měsíci přiřazeny. Sumární přehled dále obsahuje cenu za přístupové komunikace. Měsíční sumární přehled je dopravci zasílán spolu s fakturou.


Sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu dráhy celostátní a regionálních drah provozovaných Správou železnic

I. Všeobecné informace a podmínky stanovení sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu

I.1. Důvody, na jejichž základě Správa železnic účtuje žadateli sankci za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu jsou uvedeny v kapitole 6.4.1 a 6.4.2 tohoto Prohlášení o dráze.

I.2 Správa železnic sleduje ve svých informačních systémech rozsah nevyužité nebo odřeknuté přidělené kapacity každého z žadatelů, jimž byla kapacita přidělena. Pokud zjistí, že dopravce nevyužil nebo že žadatel odřekl kapacitu z důvodů podle článku I.1, zašle žadateli ke kontrole přehled nevyužité kapacity z IS KAPO obsahující podrobnosti o jednotlivých trasách včetně vyčíslení odpovídající výše sankce, kterou mu hodlá fakturovat. Případné námitky podložené věcnými důvody může žadatel uplatnit do 5 pracovních dnů od doručení přehledu.

II. Fakturace sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu

Správa železnic fakturuje žadatelům sankce za nevyužití nebo odřeknutí přidělené kapacity dráhy čtvrtletně (podrobnosti viz čl. 6.7.3). Přílohou faktury je Sumární přehled sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu dráhy za jednotlivé měsíce, v nichž je sankce uložena.

III. Výpočet sankce

Výše sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu se stanoví součinem délky trasy v km (na 1 desetinné místo) a sazby sankce v Kč/km pro jednotlivé druhy dopravy a kategorie dráhy podle kapitoly IV. Správa železnic vedena snahou motivovat dopravce odříkat kapacitu i v termínu kratším nežli jeden měsíc před jízdou vlaku vyhlašuje motivační koeficienty sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu a to ve výši uvedené v kapitole V. Lhůty uvedené v kapitole V. se počítají v hodinách od hodiny a minuty odjezdu z prvního bodu na síti Správy železnic podle přiděleného jízdního řádu. Výsledná sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu je součtem dílčích sankcí, vypočtených pro části trasy na úsecích trati s rozdílnou kategorizací, vynásobený příslušným koeficientem dle termínu odřeknutí kapacity uvedeným kapitole V.:

S= Mx×(L1×N1+ L2×N2+ L3×N3+ L4×N4+ L5×N5)             [Kč]

kde:    S         výsledná výše sankce za nevyužitou nebo odřeknutou kapacitu

           Mx        motivační koeficient (viz kapitola V.)

           Lx         délka trasy vlaku podle jednotlivých kategorií dráhy (viz část C článek II.4)

Nx        sazba sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu (viz kapitola IV.)

IV. Sazby sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu

Sazby sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu

Sazba

Přiřazení

Kč/1 vlkm

N1

Osobní a nákladní doprava, kategorie trati 1

7,00

N2

Osobní a nákladní doprava, kategorie trati 2

7,00

N3

Osobní a nákladní doprava, kategorie trati 3

7,00

N4

Osobní a nákladní doprava, kategorie trati 4

6,40

N5

Osobní a nákladní doprava, kategorie trati 5

5,00

 

V. Motivační koeficienty sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu

Motivační koeficienty sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu

Koeficient

Přiřazení

Kč/1 vlkm

M1

30 a více dní před jízdou

0,00

M2

Méně než 30 ale 7 a více dní před jízdou

0,25

M3

Méně než 7 ale 3 a více dní před jízdou

0,50

M4

Méně než 3 dny před jízdou

1,00

 


Bonus za vozy modernizované za účelem snižování emisí hluku

I.1 V souladu s prováděcím nařízením Evropské komise (EU) 2015/429 ze dne 13. března 2015 přiznává Správa železnic pro období jízdního řádu 2021 dopravcům bonus za použití nákladních vozů modernizovaných za účelem snižování emisí hluku ve výši 0,10 Kč za nápravu a ujetý kilometr [nprkm].

I.2. Podmínkou pro přiznání bonusu za použití modernizovaného vozu je:

 • pořízení správného a jedinečného složení vlaku v IS ComposT,
 • jeho evidence v IS REVOZ, zavedená na základě žádosti podané dopravcem nebo vlastníkem vozidla a dokládající, že jde o vůz modernizovaný za účelem snižování emisí hluku podle podmínek uvedených v prováděcím nařízení Evropské komise (EU) 2015/429 ze dne 13. března 2015. Výpočet bonusu nelze provést pro výkony realizované před dnem zápisu požadované informace do IS REVOZ. Dopravce, který provozuje vozidlo jiného vlastníka, je pro uplatnění nároku na přiznání bonusu povinen ověřit si stav evidence v IS REVOZ.

I.3 Bonus za použití modernizovaných vozů je kalkulován podle následujícího vzorce:

BEH = ?BEHV

BEHV = Nv x L x 0,10

kde:

BEH =   výše bonusu pro dopravce za použití modernizovaných vozů ve všech jeho vlacích, které jely ve sledovaném fakturačním období [Kč]

BEHV =  výše bonusu za použití modernizovaných vozů v jednom subvlaku [Kč]

Nv =     součet počtů náprav všech modernizovaných vozů zjištěných informačním systémem v subvlaku [nápravy]

L =       délka jízdy subvlaku, odsouhlasená při výpočtu ceny za použití dráhy jeho jízdou [km]

I.4 Bonus za použití modernizovaných nákladních vozů je dopravcům vyplácen za kalendářní měsíc, v němž byly evidovány jízdy vlaků s modernizovanými vozy na síti Správy železnic. Výplata bonusu se zvyšuje o předepsanou výši DPH.

I.5 Správa železnic zasílá měsíčně dopravcům přehled jimi realizovaných výkonů modernizovaných vozů a výše uděleného bonusu.